ترتیب نمایش بر اساس :
ردیف نام کالا قیمت(تومان) فروشگاه ها
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9j با ۱۴.۵Th 13,000,000 11 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر L3++ با ۵۹۶Mh/s 17,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با ۵۸Th 73,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2T با ۳۰Th 31,500,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M20S با ۶۸TH 99,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر لاوکور A1 با ۲۵Th/s 22,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M32 با ۶۸Th 109,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 با ۲۴Th/s 22,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با ۵۶Th/s 73,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19 با ۹۵Th 197,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S11 با ۲۰.۵Th 20,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با ۳۷Th 40,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Z15 با ۴۲۰ksol/s 270,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 با ۵.۳Th 335,000,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S17+ با ۷۳Th 110,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T9 Plus با ۱۰.۵TH/s 9,500,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2THM با ۳۰Th/s 29,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17 با ۴۲Th 13,500,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M3v2 5,800,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i با ۱۳.۵Th 12,500,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17 با ۴۰Th 52,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A10 Pro+ با ۷۵۰MH 398,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با ۵۲Th 66,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A10 Pro+ با ۷۲۰MH 360,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2T با ۲۶Th 31,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A11 Pro با ۲۰۰۰Mh/s 605,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M32 با ۶۰Th 150,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17+ با ۶۱Th 102,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17+ با ۶۴Th 95,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M32 با ۶۴Th 139,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 با ۱۸Th/s 14,600,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 با ۳۲TH 30,000,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با ۶۲Th 143,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Z11 با ۱۳۵ksol/s 75,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر گلدشل KD5 Kadena با ۱۸Th/s 1,100,000,000 5 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 با ۱۶Th 16,900,000 2 فروشگاه
مشخصات ماینر دستگاه ماینر پانگولین M3X با ۱۲.۵Th 8,500,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر L7 با ۹.۵Gh 710,000,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S17+ با ۷۰Th 118,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M21S با ۵۴Th 68,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th 10,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M20S با ۷۰Th 107,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th 27,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M31S با ۷۶Th 280,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9i با ۱۴.۵Th/s 11,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 با ۵۰TH 131,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر اسپای شاپ Aladdin L2 30TH 40,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 با ۱۸Th 13,900,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با ۳۶Th 40,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9i با ۱۴Th 13,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9j با ۱۴Th 11,900,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M1 8,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S11 با ۱۹Th 25,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر هالونگ Dragonmint T1 با ۱۶Th/s 16,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S11 با ۱۹.۵Th/s 27,800,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17+ با ۵۵Th 70,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با ۵۰Th 67,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852 13,900,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر L7 با ۹.۱۶Gh 750,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با ۲۴Th 28,500,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Terminator 29,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851 14,000,000 2 فروشگاه
مشخصات ماینر و دستگاه ماینر M20S با ۶۵TH 95,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه چیتا ماینر F3 با ۳۰Th/s 35,900,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E9 10,500,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921 21,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر E3 با ۱۸۰MH/s 68,700,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر پانگولین ماینر M10 62,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A9++ ZMaster 56,500,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T15 43,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19j Pro با ۱۰۰TH/s 21,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17 با ۳۸Th 54,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر گلدشل LT5-Pro 2.455GH/s 180,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9 SE با ۱۶TH 18,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19 XP با ۱۴۰Th/s 430,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان Avalon 910 18,500,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U6 با ۶۶۰Gh/s 88,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر D3 13,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M30S با ۸۶TH 226,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T3 با ۳۹T 46,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر گلدشل CK5 با ۱۲TH/s 243,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه چیتا ماینر F5 با ۴۰Th/s 54,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M30S+ با ۱۰۰TH 269,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان ۸۴۱ 10,900,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر DR5 289,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21 با ۳۱Th 74,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر بیت مین S9 Hydro 16,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther A1 54,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E12 Plus با ۵۰Th 79,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان ۱۰۴۷ با ۳۷TH 35,400,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E11++ با ۴۴TH 45,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Z9 Mini 9,700,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E11 با ۳۰TH 29,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2T HF با ۳۰Th/s 39,000,000 1 فروشگاه
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5i 60Th 91,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه چیتا ماینر F5M با ۵۳Th/s 67,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه پاندا ماینر B7 Pro با ۸G 360MH 255,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر E9 با ۳Gh/s 1,389,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9 با ۱۳.۵Th/s 16,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر بیت مین Z9 15,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E9 PRO با ۲۵TH 39,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19 Pro+ Hyd با ۱۹۸Th 1,550,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با ۳۰TH 29,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E11+ با ۳۷TH 39,300,000 1 فروشگاه