ترتیب نمایش بر اساس :
ردیف نام کالا قیمت(تومان) فروشگاه ها
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9j با 14.5Th 13,000,000 11 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر L3++ با 596Mh/s 17,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با 58Th 73,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2T با 30Th 31,500,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M20S با 68TH 99,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر لاوکور A1 با 25Th/s 22,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M32 با 68Th 109,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 با 24Th/s 22,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با 56Th/s 73,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19 با 95Th 197,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S11 با 20.5Th 20,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با 37Th 40,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Z15 با 420ksol/s 270,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 با 5.3Th 335,000,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S17+ با 73Th 110,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T9 Plus با 10.5TH/s 9,500,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2THM با 30Th/s 29,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17 با 42Th 13,500,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M3v2 5,800,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i با 13.5Th 12,500,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17 با 40Th 52,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A10 Pro+ با 750MH 398,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با 52Th 66,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A10 Pro+ با 720MH 360,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2T با 26Th 31,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A11 Pro با 2000Mh/s 605,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M32 با 60Th 150,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17+ با 61Th 102,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17+ با 64Th 95,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M32 با 64Th 139,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 با 18Th/s 14,600,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 با 32TH 30,000,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با 62Th 143,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Z11 با 135ksol/s 75,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر گلدشل KD5 Kadena با 18Th/s 1,100,000,000 5 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 با 16Th 16,900,000 2 فروشگاه
مشخصات ماینر دستگاه ماینر پانگولین M3X با 12.5Th 8,500,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر L7 با 9.5Gh 710,000,000 4 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S17+ با 70Th 118,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M21S با 54Th 68,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th 10,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M20S با 70Th 107,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th 27,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M31S با 76Th 280,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9i با 14.5Th/s 11,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 با 50TH 131,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر اسپای شاپ Aladdin L2 30TH 40,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 با 18Th 13,900,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با 36Th 40,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9i با 14Th 13,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9j با 14Th 11,900,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Whatsminer M1 8,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S11 با 19Th 25,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر هالونگ Dragonmint T1 با 16Th/s 16,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S11 با 19.5Th/s 27,800,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17+ با 55Th 70,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21S با 50Th 67,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852 13,900,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر L7 با 9.16Gh 750,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با 24Th 28,500,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Terminator 29,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851 14,000,000 2 فروشگاه
مشخصات ماینر و دستگاه ماینر M20S با 65TH 95,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه چیتا ماینر F3 با 30Th/s 35,900,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E9 10,500,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921 21,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر E3 با 180MH/s 68,700,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر پانگولین ماینر M10 62,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر A9++ ZMaster 56,500,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T15 43,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19j Pro با 100TH/s 21,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T17 با 38Th 54,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر گلدشل LT5-Pro 2.455GH/s 180,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9 SE با 16TH 18,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19 XP با 140Th/s 430,000,000 3 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان Avalon 910 18,500,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U6 با 660Gh/s 88,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر D3 13,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M30S با 86TH 226,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T3 با 39T 46,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر گلدشل CK5 با 12TH/s 243,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه چیتا ماینر F5 با 40Th/s 54,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M30S+ با 100TH 269,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان 841 10,900,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر DR5 289,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر M21 با 31Th 74,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر بیت مین S9 Hydro 16,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther A1 54,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E12 Plus با 50Th 79,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر کنان 1047 با 37TH 35,400,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E11++ با 44TH 45,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر Z9 Mini 9,700,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E11 با 30TH 29,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2T HF با 30Th/s 39,000,000 1 فروشگاه
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5i 60Th 91,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه چیتا ماینر F5M با 53Th/s 67,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه پاندا ماینر B7 Pro با 8G 360MH 255,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر E9 با 3Gh/s 1,389,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S9 با 13.5Th/s 16,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر بیت مین Z9 15,800,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E9 PRO با 25TH 39,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر S19 Pro+ Hyd با 198Th 1,550,000,000 1 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر T2 Turbo با 30TH 29,000,000 2 فروشگاه
مشخصات و قیمت دستگاه ماینر ای بنگ E11+ با 37TH 39,300,000 1 فروشگاه
دکمه بازگشت به بالا