ترندها

1
1.16% $0.0000012
2
-1.77% $0.51
3
-1.17% $26,876.66

heart پر بازدیدترین ها

1
-17.51% $0.0036
2
-1.025% $0.00000000040
3
0.93% $0.0000000022
جستجوی ارز
# نام ارز قیمت ریالی
1h%
24h%
7d%
30d%
60d%
90d%
امسال%
1h% در BTC
24h% در BTC
1h% در ETH
24h% در ETH
حجم بازار
حجم بازار FDV
معاملات روزانه
معاملات 7 روز
معاملات 30 روز
معاملات/ارزش بازار
عرضه ی کل
تسلط بازار
ارزش کل قفل شده(TVL)
عرضه در گردش
نمودار هفتگی
قیمت به بیتکوین
قیمت به اتریوم
بالاترین قیمت
پایین ترین قیمت
بالاترین قیمت24h
پایین ترین قیمت24h
1
$26,859.83
1,401,680,369 تومان
0.082%
1.18%
1.27%
6.47%
4.41%
20.14%
61.56%
0%
0%
0.07%
1.011%
520.82
میلیارد دلار
564.056
میلیارد دلار
14.63
میلیارد دلار
111.60
میلیارد دلار
426.075
میلیارد دلار
0.028
21.00
میلیون BTC
45.9991%
--
19.39
میلیون BTC
21440.57 ,21489.87 ,21448.16 ,21505.23 ,21650.74 ,21724.36 ,21631.02 ,21685.84 ,21753.13 ,21709.47 ,21682.13 ,21519.85 ,21393.11 ,21459.64 ,21592.63 ,21543.47 ,21488.14 ,21535.78 ,21567.62 ,21692.25 ,21744.65 ,21704.11 ,21717.62 ,21679.67 ,21699.55 ,21683.87 ,21638.77 ,21699.80 ,21566.52 ,21522.70 ,21595.56 ,21558.43 ,21620.78 ,21665.20 ,21612.16 ,21610.36 ,21618.01 ,21534.73 ,21551.45 ,21575.74 ,21581.57 ,21565.10 ,21412.09 ,21448.50 ,21447.87 ,21417.31 ,21450.58 ,21442.09 ,21184.66 ,21588.22 ,21743.89 ,21273.48 ,20815.42 ,20708.28 ,20690.38 ,20714.59 ,20664.24 ,20678.32 ,20657.16 ,20662.20 ,20267.19 ,20327.59 ,20322.85 ,20266.10 ,20253.72 ,20181.08 ,20169.69 ,20177.84 ,20243.84 ,20259.75 ,20188.28 ,20245.78 ,20243.78 ,20207.46 ,20210.17 ,20119.97 ,20050.33 ,19989.92 ,20016.05 ,19962.01 ,20031.03 ,20006.28 ,19920.60 ,20063.30 ,20053.73 ,20000.24 ,20054.56 ,20050.64 ,20031.05 ,20017.31 ,20002.30 ,20056.95 ,20068.80 ,20047.97 ,20031.11 ,20019.31 ,20024.52 ,19992.25 ,19967.10 ,19920.05 ,20027.92 ,20030.26 ,20031.49 ,20033.94 ,19984.26 ,20035.85 ,19993.99 ,19946.60 ,19659.25 ,19664.37 ,19677.14 ,19797.28 ,19879.64 ,19811.20 ,19772.25 ,19862.45 ,19892.14 ,19826.78 ,19844.17 ,19858.79 ,19816.15 ,19963.72 ,20101.00 ,20246.67 ,20255.26 ,20330.28 ,20276.92 ,20186.86 ,20105.12 ,20171.11 ,20198.68 ,20199.10 ,20321.74 ,20232.56 ,20168.41 ,20171.76 ,20285.86 ,20504.09 ,20407.81 ,20412.54 ,20448.53 ,20433.92 ,20438.79 ,20424.13 ,20386.43 ,20340.81 ,20365.85 ,19770.31 ,19761.23 ,19645.87 ,19621.98 ,19784.99 ,20004.90 ,20019.52 ,19897.55 ,19861.80 ,19810.93 ,19962.09 ,20194.00 ,20380.55 ,20392.03 ,20350.37 ,20365.90 ,20242.22 ,20277.21 ,20181.81 ,20214.94 ,20360.29
1.00
14.40
$68,789.63
$0.049
$27,346.11
$26,671.72
2
$1,865.66
97,359,245 تومان
0.15%
0.17%
3.069%
0.5%
3.99%
18.93%
55.35%
0.07%
1.021%
0%
0%
224.34
میلیارد دلار
224.34
میلیارد دلار
5.58
میلیارد دلار
37.77
میلیارد دلار
167.65
میلیارد دلار
0.025
--
19.8098%
--
120.25
میلیون ETH
1649.75 ,1657.82 ,1651.51 ,1652.06 ,1683.48 ,1679.34 ,1665.54 ,1670.50 ,1682.84 ,1684.96 ,1680.38 ,1659.58 ,1657.61 ,1669.71 ,1679.98 ,1677.12 ,1671.12 ,1676.09 ,1680.40 ,1700.87 ,1709.20 ,1710.55 ,1706.01 ,1700.15 ,1707.91 ,1705.49 ,1700.94 ,1713.59 ,1702.21 ,1698.40 ,1709.64 ,1701.31 ,1707.70 ,1711.16 ,1700.69 ,1698.39 ,1696.77 ,1681.12 ,1684.40 ,1684.68 ,1689.39 ,1685.33 ,1663.34 ,1662.17 ,1659.53 ,1660.44 ,1661.80 ,1655.11 ,1630.78 ,1669.76 ,1687.55 ,1643.52 ,1600.07 ,1582.38 ,1573.84 ,1560.48 ,1561.60 ,1558.77 ,1557.33 ,1553.61 ,1510.19 ,1518.27 ,1514.96 ,1505.09 ,1503.21 ,1496.01 ,1491.07 ,1499.25 ,1505.37 ,1506.88 ,1501.93 ,1508.06 ,1507.20 ,1504.75 ,1503.86 ,1494.45 ,1472.29 ,1469.44 ,1475.85 ,1469.01 ,1477.30 ,1478.62 ,1466.99 ,1486.10 ,1493.47 ,1486.27 ,1495.75 ,1498.36 ,1495.23 ,1488.73 ,1488.72 ,1495.93 ,1497.99 ,1494.30 ,1492.09 ,1487.29 ,1484.78 ,1474.13 ,1476.69 ,1476.08 ,1486.84 ,1484.01 ,1485.02 ,1490.04 ,1484.59 ,1486.91 ,1479.11 ,1467.89 ,1435.75 ,1433.57 ,1439.67 ,1448.88 ,1456.46 ,1449.29 ,1443.55 ,1454.86 ,1454.47 ,1447.68 ,1451.24 ,1451.32 ,1448.04 ,1482.82 ,1498.86 ,1509.22 ,1521.37 ,1536.25 ,1542.36 ,1532.26 ,1530.56 ,1544.05 ,1542.61 ,1540.45 ,1555.29 ,1544.17 ,1532.24 ,1537.23 ,1545.00 ,1582.36 ,1582.84 ,1579.25 ,1589.96 ,1588.99 ,1593.59 ,1587.50 ,1583.58 ,1569.87 ,1574.37 ,1519.66 ,1527.95 ,1493.91 ,1483.35 ,1505.50 ,1548.54 ,1560.80 ,1542.16 ,1542.55 ,1525.40 ,1550.70 ,1579.88 ,1594.77 ,1606.37 ,1607.63 ,1605.90 ,1585.33 ,1584.30 ,1575.77 ,1574.08 ,1598.09
0.069
1.00
$4,891.70
$0.42
$1,887.71
$1,846.23
3
$1.00033
52,202 تومان
0.0083%
0.0034%
0.036%
0.026%
0.022%
0.024%
0.063%
0.074%
1.2%
0.14%
0.18%
83.25
میلیارد دلار
86.12
میلیارد دلار
20.66
میلیارد دلار
156.88
میلیارد دلار
609.20
میلیارد دلار
0.25
--
7.3512%
--
83.22
میلیارد USDT
1.0001 ,0.99942177 ,0.99964153 ,1.0011 ,0.99993022 ,1.0002 ,1.0003 ,1.0007 ,1.0012 ,1.0002 ,0.99998385 ,1.0007 ,1.0010 ,0.99998149 ,1.0000 ,1.0005 ,1.0010 ,1.0001 ,1.0003 ,0.99973424 ,1.0005 ,1.0002 ,1.0005 ,1.0017 ,0.99954537 ,1.0004 ,1.0003 ,1.0005 ,1.0002 ,1.0031 ,1.0015 ,1.0020 ,1.0008 ,1.0004 ,1.0002 ,1.0011 ,1.0009 ,1.0028 ,1.0002 ,1.0000 ,1.0007 ,1.0004 ,0.99919156 ,1.0007 ,1.0013 ,1.0001 ,1.0012 ,1.0015 ,0.99942981 ,1.0016 ,1.0016 ,1.0032 ,1.0013 ,1.0004 ,1.0006 ,1.0016 ,0.99987587 ,1.0007 ,1.0014 ,1.0014 ,1.0013 ,1.0005 ,1.0003 ,1.0013 ,1.0009 ,1.0013 ,0.99923809 ,1.0015 ,1.0008 ,1.0015 ,1.0011 ,1.0026 ,1.0003 ,1.0006 ,0.99968523 ,1.0020 ,1.0009 ,1.0015 ,1.0002 ,0.99988803 ,0.99965178 ,1.0010 ,1.0001 ,1.0017 ,1.0006 ,1.0013 ,1.0012 ,1.0010 ,1.0007 ,1.0013 ,1.0008 ,1.0001 ,1.0005 ,1.0012 ,1.0000 ,1.0009 ,1.0005 ,1.0012 ,1.0006 ,0.99865044 ,0.99947382 ,1.0015 ,1.0021 ,1.0007 ,1.0009 ,1.0021 ,1.0008 ,0.99981796 ,1.0051 ,1.0001 ,1.0017 ,1.0013 ,1.0016 ,1.0004 ,1.0006 ,1.0006 ,1.0007 ,1.0000 ,1.0003 ,1.0009 ,1.0001 ,1.0018 ,0.99976111 ,1.0017 ,1.0000 ,1.0008 ,1.0008 ,1.0007 ,0.99972290 ,0.99998377 ,0.99947401 ,1.0007 ,1.0015 ,0.99965295 ,1.0003 ,1.0007 ,1.0010 ,1.0017 ,1.0001 ,0.99998470 ,1.0006 ,1.0011 ,1.0005 ,1.0022 ,0.99965552 ,0.99976711 ,1.0016 ,0.99845226 ,0.99993225 ,1.0009 ,0.99942308 ,1.0006 ,1.0029 ,1.0010 ,1.0020 ,0.99908279 ,1.0005 ,1.0003 ,0.99946241 ,1.0015 ,1.0006 ,0.99982808 ,1.0010 ,1.0002 ,1.0008 ,0.99676022 ,1.0012 ,0.99929305
0.000037
0.00054
$1.22
$0.57
$1.00064
$1.00
4
$305.61
15,948,440 تومان
0.034%
0.24%
0.28%
5.24%
2.42%
5.48%
25.18%
0.12%
0.96%
0.19%
0.064%
47.63
میلیارد دلار
47.63
میلیارد دلار
353.81
میلیون دلار
2.27
میلیارد دلار
10.074
میلیارد دلار
0.0074
--
4.2061%
--
155.86
میلیون BNB
297.10 ,296.97 ,296.15 ,296.50 ,298.73 ,299.37 ,298.78 ,298.68 ,299.43 ,299.93 ,298.58 ,296.71 ,296.53 ,297.36 ,298.24 ,297.23 ,296.51 ,296.95 ,297.51 ,299.52 ,305.34 ,303.76 ,303.18 ,302.03 ,303.45 ,302.90 ,302.81 ,304.58 ,301.00 ,301.03 ,302.23 ,301.53 ,302.32 ,303.04 ,302.16 ,302.04 ,301.82 ,300.86 ,299.40 ,300.11 ,300.50 ,299.47 ,296.36 ,296.47 ,296.46 ,295.94 ,296.60 ,296.27 ,292.74 ,297.76 ,299.51 ,293.42 ,287.98 ,286.32 ,286.20 ,285.30 ,285.49 ,286.31 ,284.85 ,283.50 ,279.45 ,280.74 ,281.90 ,281.51 ,281.16 ,280.45 ,279.52 ,280.27 ,281.96 ,282.04 ,281.34 ,283.64 ,283.18 ,282.97 ,283.72 ,282.06 ,280.55 ,277.58 ,277.28 ,277.17 ,278.02 ,277.54 ,275.31 ,277.19 ,278.04 ,277.48 ,278.01 ,278.47 ,277.67 ,277.87 ,277.78 ,278.64 ,280.06 ,280.01 ,278.94 ,279.98 ,279.81 ,277.97 ,279.34 ,278.58 ,281.04 ,281.33 ,281.39 ,281.95 ,281.72 ,282.25 ,281.65 ,279.82 ,277.63 ,276.99 ,277.90 ,279.18 ,279.35 ,279.62 ,277.88 ,278.23 ,277.93 ,275.36 ,274.92 ,273.89 ,273.54 ,278.14 ,281.09 ,283.81 ,284.24 ,283.80 ,282.96 ,281.32 ,281.11 ,282.40 ,283.99 ,283.59 ,286.29 ,287.41 ,286.10 ,286.42 ,287.49 ,289.41 ,288.86 ,288.68 ,290.66 ,290.74 ,290.75 ,289.76 ,289.31 ,288.87 ,288.94 ,280.70 ,281.42 ,277.33 ,277.53 ,279.06 ,283.21 ,283.42 ,282.43 ,282.12 ,281.66 ,282.60 ,286.38 ,288.55 ,288.88 ,288.82 ,289.40 ,286.97 ,287.00 ,284.83 ,285.82 ,288.16
0.011
0.16
$690.93
$0.096
$307.61
$303.64
5
$1.00
52,185 تومان
0.014%
0.0028%
0.011%
0.0025%
0.042%
0.0071%
0.0005%
0.068%
1.19%
0.14%
0.17%
28.97
میلیارد دلار
28.97
میلیارد دلار
2.97
میلیارد دلار
20.87
میلیارد دلار
95.17
میلیارد دلار
0.10
--
2.5582%
--
28.97
میلیارد USDC
1.0013 ,0.99922682 ,1.0006 ,1.0028 ,1.0005 ,1.0000 ,1.0004 ,1.0013 ,1.0005 ,1.0004 ,1.0003 ,1.0002 ,0.99969784 ,1.0005 ,1.0004 ,1.0008 ,1.0003 ,1.0006 ,1.0002 ,1.0003 ,1.0002 ,1.0006 ,0.99984351 ,1.0006 ,1.0000 ,1.0009 ,1.0013 ,1.0001 ,1.0038 ,1.0015 ,1.0017 ,1.0011 ,1.0005 ,1.0004 ,1.0004 ,1.0007 ,1.0027 ,0.99951367 ,0.99982800 ,0.99973793 ,1.0005 ,0.99813513 ,1.0001 ,1.0010 ,0.99981275 ,1.0008 ,1.0012 ,1.0006 ,1.0010 ,1.0007 ,1.0014 ,1.0011 ,1.0004 ,0.99982562 ,1.0007 ,0.99926554 ,1.0004 ,1.0002 ,1.0018 ,1.0025 ,0.99926193 ,0.99886689 ,1.0008 ,0.99843159 ,1.0002 ,1.0036 ,1.0004 ,1.0000 ,1.0007 ,1.0004 ,1.0004 ,0.99940927 ,0.99948761 ,0.99858386 ,0.99856602 ,1.0018 ,1.0018 ,0.99976272 ,0.99924778 ,0.99953298 ,1.0001 ,0.99834143 ,1.0004 ,0.99963173 ,1.0008 ,0.99995981 ,1.0020 ,1.0001 ,0.99984321 ,0.99979324 ,0.99964191 ,1.0001 ,0.99950567 ,0.99941209 ,1.0009 ,1.0016 ,1.0001 ,1.0014 ,0.99966956 ,0.99968905 ,0.99991339 ,1.0006 ,1.0007 ,1.0002 ,1.0014 ,0.99928038 ,1.0004 ,1.0039 ,1.0000 ,1.0013 ,1.0006 ,1.0006 ,0.99967156 ,1.0003 ,1.0003 ,0.99970732 ,0.99990316 ,1.0003 ,0.99969393 ,1.0001 ,1.0033 ,1.0024 ,0.99959565 ,1.0000 ,0.99970919 ,1.0006 ,0.99966672 ,1.0002 ,1.0004 ,0.99957036 ,1.0002 ,1.0015 ,0.99993420 ,1.0003 ,0.99914414 ,1.0008 ,1.0016 ,1.0002 ,1.0007 ,1.0004 ,1.0005 ,1.0019 ,1.0010 ,0.99966436 ,0.99942312 ,0.99895676 ,0.99511447 ,0.99718336 ,0.99974991 ,0.99919758 ,1.0013 ,1.0041 ,0.99945622 ,1.0018 ,0.99947894 ,1.0001 ,0.99974783 ,1.0011 ,1.0013 ,0.99972537 ,1.0011 ,1.0012 ,1.0007 ,1.0010 ,0.99580398 ,1.0013 ,0.99997592 ,1.0008
0.000037
0.00054
$2.35
$0.88
$1.00059
$1.00
6
$0.51
26,541 تومان
0.014%
1.83%
11.93%
9.34%
2.041%
35.41%
50.13%
0.068%
0.66%
0.14%
1.66%
26.44
میلیارد دلار
50.86
میلیارد دلار
1.11
میلیارد دلار
7.12
میلیارد دلار
33.49
میلیارد دلار
0.042
100.00
میلیارد XRP
2.3347%
--
51.98
میلیارد XRP
0.34431669 ,0.34506085 ,0.34389085 ,0.34394011 ,0.34713130 ,0.34635735 ,0.34629913 ,0.34775721 ,0.35063557 ,0.35113587 ,0.35159388 ,0.34630890 ,0.34656079 ,0.35000309 ,0.34771787 ,0.34618645 ,0.34602651 ,0.34769493 ,0.34853719 ,0.35031119 ,0.34754482 ,0.34929686 ,0.34734181 ,0.34778608 ,0.34859671 ,0.34779748 ,0.34778354 ,0.34937477 ,0.34613536 ,0.34625611 ,0.34806453 ,0.34884882 ,0.34951913 ,0.35145154 ,0.35009573 ,0.34933838 ,0.35009811 ,0.34818099 ,0.34784609 ,0.34727168 ,0.34834429 ,0.34981055 ,0.34781494 ,0.34964750 ,0.35010575 ,0.36902059 ,0.36279052 ,0.36062861 ,0.35401028 ,0.35781966 ,0.35778157 ,0.35152101 ,0.34193699 ,0.33708891 ,0.33711238 ,0.33774972 ,0.34127008 ,0.34209925 ,0.34374740 ,0.34089078 ,0.34008514 ,0.33857034 ,0.33755863 ,0.33672766 ,0.33845427 ,0.33680389 ,0.33530165 ,0.33591269 ,0.33730954 ,0.33732529 ,0.33669942 ,0.33837926 ,0.33867355 ,0.33771482 ,0.33813107 ,0.33632195 ,0.33706547 ,0.33775021 ,0.33607055 ,0.33543795 ,0.33655274 ,0.33722635 ,0.33597284 ,0.33676291 ,0.33673170 ,0.33653468 ,0.33513031 ,0.33636499 ,0.33625337 ,0.33524284 ,0.33505068 ,0.33536631 ,0.33615871 ,0.33541462 ,0.33539015 ,0.33573044 ,0.33689672 ,0.33587975 ,0.33616031 ,0.33601654 ,0.33603002 ,0.33627227 ,0.33671160 ,0.33702897 ,0.33595977 ,0.33716314 ,0.33592857 ,0.33284786 ,0.32509293 ,0.32401892 ,0.32222381 ,0.32225640 ,0.32514250 ,0.32336096 ,0.32319846 ,0.32201947 ,0.32357437 ,0.32145760 ,0.32203083 ,0.32326842 ,0.32397472 ,0.32684494 ,0.32755384 ,0.32846877 ,0.32913212 ,0.32984096 ,0.32942477 ,0.32917913 ,0.33023250 ,0.33315064 ,0.33284334 ,0.33162678 ,0.33490748 ,0.33382568 ,0.33150334 ,0.33119757 ,0.33044521 ,0.33369016 ,0.33226238 ,0.33345480 ,0.33368524 ,0.33163301 ,0.33306847 ,0.33191260 ,0.33140087 ,0.33061768 ,0.33082920 ,0.32411479 ,0.32552380 ,0.32203697 ,0.32199236 ,0.32421173 ,0.32790262 ,0.32986678 ,0.32881353 ,0.32907431 ,0.32772239 ,0.33029400 ,0.33121145 ,0.33298735 ,0.33278042 ,0.33326596 ,0.33379711 ,0.33208596 ,0.33210890 ,0.33052071 ,0.33399621 ,0.33264704
0.000019
0.00027
$3.84
$0.0028
$0.52
$0.50
7
$0.37
19,076 تومان
0.085%
2.42%
1.9%
6.78%
4.11%
6.62%
46.35%
0.0026%
1.25%
0.068%
2.25%
12.75
میلیارد دلار
16.45
میلیارد دلار
236.18
میلیون دلار
1.51
میلیارد دلار
7.68
میلیارد دلار
0.019
45.00
میلیارد ADA
1.126%
--
34.88
میلیارد ADA
0.46154790 ,0.46178926 ,0.46003297 ,0.46088777 ,0.46679533 ,0.46499594 ,0.46323445 ,0.46445407 ,0.46609541 ,0.46671472 ,0.46542629 ,0.45899600 ,0.45869868 ,0.46141986 ,0.46305973 ,0.46091804 ,0.46046827 ,0.46197539 ,0.46204906 ,0.46583035 ,0.46855187 ,0.46628088 ,0.46624492 ,0.46291794 ,0.46599288 ,0.46444879 ,0.46451231 ,0.46669975 ,0.46243747 ,0.46120270 ,0.46641871 ,0.46599849 ,0.46775618 ,0.47365051 ,0.47075066 ,0.46557897 ,0.46564881 ,0.46397497 ,0.46525000 ,0.46664799 ,0.46894663 ,0.47268382 ,0.46790445 ,0.48006797 ,0.48225827 ,0.47958412 ,0.47629919 ,0.47250333 ,0.46611804 ,0.47563637 ,0.47661145 ,0.46961677 ,0.45374164 ,0.44919967 ,0.44600050 ,0.44529390 ,0.44407137 ,0.44631900 ,0.44552184 ,0.44127753 ,0.43266767 ,0.43221171 ,0.43451419 ,0.43516489 ,0.43688127 ,0.43435076 ,0.43298861 ,0.43661040 ,0.44061033 ,0.44208090 ,0.44090716 ,0.44374468 ,0.44824480 ,0.44623596 ,0.44999094 ,0.44664900 ,0.44557757 ,0.44382932 ,0.44464374 ,0.44314287 ,0.44595505 ,0.44607712 ,0.44512018 ,0.44984795 ,0.45132259 ,0.45141949 ,0.45276881 ,0.45210393 ,0.44823469 ,0.44889008 ,0.44689063 ,0.44881452 ,0.45137977 ,0.44879925 ,0.44904183 ,0.44715510 ,0.44712171 ,0.44406916 ,0.44394860 ,0.44216334 ,0.44592094 ,0.44540747 ,0.44781404 ,0.44673378 ,0.44374508 ,0.44475958 ,0.44177357 ,0.43923156 ,0.43175497 ,0.42893587 ,0.42961858 ,0.43312566 ,0.43550314 ,0.43444119 ,0.43205256 ,0.43452644 ,0.43415459 ,0.43318127 ,0.43468168 ,0.43594697 ,0.43484914 ,0.44142367 ,0.44352654 ,0.44553422 ,0.44697967 ,0.44866631 ,0.44962855 ,0.44769553 ,0.44795881 ,0.44911800 ,0.44861620 ,0.44827167 ,0.45194759 ,0.44984201 ,0.44806695 ,0.44835279 ,0.45016271 ,0.45431266 ,0.45305937 ,0.45298055 ,0.45466057 ,0.45525428 ,0.45457101 ,0.45937874 ,0.45855644 ,0.45522105 ,0.45315873 ,0.44319183 ,0.44771815 ,0.44106096 ,0.44106115 ,0.44405574 ,0.45306840 ,0.45473835 ,0.45271227 ,0.45375801 ,0.45357003 ,0.45682828 ,0.46002778 ,0.46149586 ,0.46200568 ,0.46142322 ,0.46253636 ,0.45738084 ,0.45814535 ,0.45446197 ,0.45553120 ,0.45799869
0.000014
0.00020
$3.099
$0.017
$0.38
$0.36
8
$0.072
3,743 تومان
0.066%
0.21%
1.13%
9.033%
8.93%
6.42%
2.15%
0.15%
1.41%
0.22%
0.38%
10.013
میلیارد دلار
10.013
میلیارد دلار
162.26
میلیون دلار
1.18
میلیارد دلار
4.61
میلیارد دلار
0.016
--
0.8842%
--
139.59
میلیارد DOGE
0.06811828 ,0.06816211 ,0.06794272 ,0.06807615 ,0.06900864 ,0.06936815 ,0.06906216 ,0.06925569 ,0.06929555 ,0.06935645 ,0.06892636 ,0.06812746 ,0.06797873 ,0.06849625 ,0.06861903 ,0.06867920 ,0.06842987 ,0.06852800 ,0.06855338 ,0.06930086 ,0.06923300 ,0.06922968 ,0.06907275 ,0.07079131 ,0.07103030 ,0.06981695 ,0.06957536 ,0.06968713 ,0.06859691 ,0.06855669 ,0.06898358 ,0.06870839 ,0.06904209 ,0.06945056 ,0.06923554 ,0.06923987 ,0.06925042 ,0.06874086 ,0.06901818 ,0.06925364 ,0.06923473 ,0.06907293 ,0.06796729 ,0.06811385 ,0.06809022 ,0.06835474 ,0.06882876 ,0.06828043 ,0.06758406 ,0.06885761 ,0.06882380 ,0.06763421 ,0.06604132 ,0.06590897 ,0.06565163 ,0.06547967 ,0.06555969 ,0.06586423 ,0.06545825 ,0.06447773 ,0.06368336 ,0.06405101 ,0.06412618 ,0.06406017 ,0.06402229 ,0.06369675 ,0.06322433 ,0.06357029 ,0.06374594 ,0.06400300 ,0.06395149 ,0.06402003 ,0.06398173 ,0.06390273 ,0.06389024 ,0.06346305 ,0.06330772 ,0.06317096 ,0.06314530 ,0.06282119 ,0.06324128 ,0.06316204 ,0.06293205 ,0.06349433 ,0.06367685 ,0.06363572 ,0.06388838 ,0.06386035 ,0.06348127 ,0.06346818 ,0.06354153 ,0.06373547 ,0.06396479 ,0.06377144 ,0.06389777 ,0.06421228 ,0.06395345 ,0.06354969 ,0.06362873 ,0.06366189 ,0.06389614 ,0.06390370 ,0.06412093 ,0.06428386 ,0.06399349 ,0.06421893 ,0.06378704 ,0.06337419 ,0.06211767 ,0.06172070 ,0.06148847 ,0.06182048 ,0.06215884 ,0.06190399 ,0.06155228 ,0.06190180 ,0.06191442 ,0.06147729 ,0.06190777 ,0.06193611 ,0.06210529 ,0.06311211 ,0.06339728 ,0.06366455 ,0.06355107 ,0.06341013 ,0.06344272 ,0.06320774 ,0.06319592 ,0.06340785 ,0.06351402 ,0.06348636 ,0.06408836 ,0.06384575 ,0.06347221 ,0.06333966 ,0.06369102 ,0.06431777 ,0.06405689 ,0.06396031 ,0.06407002 ,0.06407491 ,0.06410807 ,0.06394020 ,0.06392069 ,0.06355904 ,0.06360523 ,0.06172163 ,0.06181355 ,0.06060452 ,0.06074110 ,0.06114054 ,0.06185756 ,0.06194668 ,0.06174357 ,0.06200937 ,0.06166165 ,0.06217600 ,0.06252598 ,0.06312985 ,0.06323519 ,0.06315343 ,0.06327254 ,0.06269952 ,0.06269871 ,0.06264027 ,0.06268362 ,0.06326905
0.0000027
0.000038
$0.74
$0.000085
$0.072
$0.071
9
$0.89
46,430 تومان
0.0032%
0.34%
0.036%
9.048%
18.91%
23.9%
17.074%
0.079%
0.86%
0.15%
0.16%
8.26
میلیارد دلار
8.90
میلیارد دلار
221.36
میلیون دلار
1.64
میلیارد دلار
6.015
میلیارد دلار
0.027
10.00
میلیارد MATIC
0.7291%
--
9.28
میلیارد MATIC
0.81893377 ,0.81946423 ,0.81740679 ,0.81823173 ,0.83006604 ,0.83484528 ,0.83176825 ,0.83092707 ,0.83598356 ,0.83558445 ,0.82788555 ,0.81704705 ,0.81471639 ,0.82067836 ,0.82520634 ,0.81987641 ,0.81698512 ,0.81772223 ,0.81901798 ,0.82855633 ,0.82865719 ,0.82937787 ,0.82679437 ,0.82233190 ,0.82544304 ,0.81782896 ,0.81833318 ,0.82377439 ,0.81301059 ,0.81118966 ,0.81391944 ,0.81147831 ,0.81535052 ,0.81831753 ,0.81517443 ,0.81806101 ,0.82013318 ,0.81599244 ,0.81935234 ,0.82344049 ,0.82359702 ,0.82260508 ,0.81191839 ,0.81321027 ,0.80729602 ,0.80747141 ,0.80827970 ,0.80171230 ,0.79352141 ,0.81802838 ,0.83453838 ,0.81008605 ,0.79106266 ,0.78926045 ,0.78546259 ,0.78151070 ,0.78801461 ,0.79118226 ,0.78812132 ,0.78522274 ,0.76500269 ,0.77382496 ,0.77620541 ,0.77632352 ,0.77626735 ,0.77092200 ,0.76715486 ,0.77113334 ,0.77966147 ,0.78257418 ,0.78657520 ,0.78982395 ,0.79655582 ,0.80140313 ,0.80960218 ,0.80034432 ,0.80114122 ,0.79569556 ,0.79715518 ,0.79388026 ,0.80003351 ,0.80320368 ,0.79787445 ,0.80410775 ,0.80761555 ,0.81502126 ,0.81287337 ,0.81474294 ,0.81173144 ,0.81124296 ,0.81197266 ,0.81541289 ,0.81624967 ,0.81194069 ,0.80955831 ,0.80947746 ,0.81235096 ,0.81364147 ,0.81892295 ,0.82698682 ,0.82697087 ,0.82189345 ,0.81975969 ,0.81756924 ,0.81460601 ,0.82060954 ,0.81601509 ,0.80980684 ,0.78686632 ,0.77144486 ,0.76702770 ,0.77295441 ,0.78642429 ,0.78136475 ,0.77675873 ,0.78131538 ,0.78353123 ,0.77837733 ,0.78208166 ,0.78263209 ,0.78089048 ,0.79244417 ,0.79730423 ,0.80588789 ,0.80948107 ,0.81145752 ,0.81184513 ,0.80642859 ,0.80722833 ,0.81322576 ,0.81423925 ,0.81357205 ,0.81970581 ,0.81671617 ,0.81203183 ,0.81273021 ,0.81926319 ,0.83277498 ,0.83129655 ,0.82743748 ,0.82877568 ,0.82910045 ,0.83370169 ,0.83135695 ,0.82696994 ,0.82247606 ,0.82057499 ,0.79813619 ,0.80050243 ,0.78931671 ,0.79133183 ,0.80148395 ,0.81564475 ,0.81947819 ,0.81672839 ,0.81858285 ,0.81468501 ,0.82345712 ,0.82832187 ,0.82929267 ,0.83007827 ,0.83717816 ,0.83678758 ,0.82998666 ,0.82905762 ,0.82561913 ,0.82595846 ,0.84845462
0.000033
0.00048
$2.92
$0.0030
$0.90
$0.88
10
$20.54
1,072,102 تومان
0.072%
1.2%
6.64%
8.019%
0.081%
3.99%
105.81%
0.01%
0.02%
0.081%
1.031%
8.15
میلیارد دلار
11.28
میلیارد دلار
206.16
میلیون دلار
1.45
میلیارد دلار
6.13
میلیارد دلار
0.025
--
0.7195%
--
396.60
میلیون SOL
35.38 ,35.37 ,35.39 ,35.41 ,36.06 ,35.95 ,35.80 ,35.90 ,35.94 ,36.03 ,35.90 ,35.47 ,34.98 ,35.31 ,35.53 ,35.54 ,35.27 ,35.47 ,35.64 ,36.15 ,36.21 ,36.21 ,36.13 ,36.03 ,36.27 ,35.95 ,36.04 ,36.09 ,35.71 ,35.61 ,35.78 ,35.61 ,35.78 ,35.95 ,35.62 ,35.37 ,35.35 ,34.94 ,35.02 ,35.13 ,35.16 ,35.15 ,34.63 ,34.79 ,34.70 ,34.65 ,34.77 ,34.65 ,34.21 ,34.97 ,35.27 ,34.31 ,33.33 ,33.16 ,33.22 ,33.00 ,33.01 ,33.02 ,32.85 ,32.39 ,31.79 ,31.94 ,32.00 ,31.92 ,31.95 ,31.83 ,31.64 ,31.82 ,32.13 ,32.09 ,31.94 ,32.05 ,32.05 ,31.97 ,31.92 ,31.72 ,31.46 ,31.21 ,31.24 ,31.08 ,31.37 ,31.36 ,31.24 ,31.48 ,31.57 ,31.39 ,31.59 ,31.61 ,31.46 ,31.48 ,31.52 ,31.66 ,31.82 ,31.69 ,31.74 ,31.87 ,31.83 ,31.69 ,31.66 ,31.62 ,31.84 ,31.84 ,31.90 ,31.92 ,31.73 ,31.84 ,31.61 ,31.41 ,30.50 ,30.21 ,30.32 ,30.60 ,30.76 ,30.49 ,30.21 ,30.50 ,30.60 ,30.43 ,30.67 ,30.72 ,30.70 ,31.22 ,31.66 ,31.70 ,31.80 ,31.82 ,31.83 ,31.65 ,31.56 ,31.80 ,31.98 ,32.10 ,32.51 ,32.25 ,32.01 ,32.13 ,32.33 ,32.85 ,32.68 ,32.67 ,32.79 ,32.86 ,32.96 ,32.81 ,32.73 ,32.47 ,32.50 ,31.28 ,31.23 ,30.90 ,30.90 ,31.18 ,31.64 ,31.98 ,31.54 ,31.78 ,31.46 ,31.85 ,32.01 ,32.38 ,32.42 ,32.46 ,32.58 ,32.36 ,32.38 ,32.21 ,32.25 ,32.66
0.00076
0.011
$260.062
$0.51
$20.97
$20.46
11
$94.39
4,925,547 تومان
0.008%
5.051%
9.87%
6.62%
1.6%
4.67%
33.28%
0.074%
6.31%
0.14%
5.23%
6.90
میلیارد دلار
7.93
میلیارد دلار
967.53
میلیون دلار
7.15
میلیارد دلار
25.63
میلیارد دلار
0.14
84.00
میلیون LTC
0.6089%
--
73.052
میلیون LTC
56.49 ,56.32 ,56.26 ,56.50 ,57.27 ,56.81 ,57.15 ,57.19 ,57.36 ,57.33 ,57.14 ,56.44 ,56.48 ,56.69 ,56.72 ,56.49 ,56.18 ,56.53 ,56.53 ,57.12 ,57.04 ,57.00 ,56.77 ,56.66 ,56.81 ,56.67 ,56.50 ,56.79 ,56.13 ,56.34 ,57.04 ,56.85 ,57.11 ,57.23 ,57.04 ,57.00 ,56.89 ,56.11 ,56.26 ,56.36 ,56.37 ,56.02 ,55.40 ,55.61 ,55.62 ,55.86 ,56.02 ,55.98 ,55.60 ,57.18 ,57.43 ,56.16 ,54.39 ,54.14 ,53.76 ,53.92 ,54.17 ,54.21 ,54.22 ,53.78 ,52.64 ,52.74 ,52.88 ,52.69 ,52.82 ,52.71 ,52.50 ,52.50 ,52.70 ,52.78 ,52.59 ,52.80 ,52.77 ,52.83 ,52.89 ,52.60 ,52.61 ,52.78 ,52.83 ,52.63 ,52.78 ,52.85 ,52.65 ,52.99 ,53.05 ,52.70 ,53.02 ,53.06 ,52.93 ,52.91 ,52.86 ,53.06 ,53.18 ,53.02 ,53.15 ,54.08 ,53.82 ,53.67 ,53.64 ,54.85 ,55.45 ,55.12 ,55.14 ,55.22 ,54.92 ,55.08 ,54.88 ,54.89 ,53.61 ,53.32 ,54.00 ,55.08 ,54.95 ,54.53 ,53.84 ,54.16 ,54.24 ,53.95 ,54.16 ,54.30 ,54.32 ,55.88 ,55.83 ,55.67 ,55.95 ,55.80 ,55.72 ,55.11 ,55.08 ,55.33 ,55.55 ,55.45 ,55.86 ,55.19 ,54.64 ,55.03 ,55.62 ,56.00 ,55.65 ,55.46 ,55.58 ,55.59 ,55.46 ,55.23 ,55.07 ,54.90 ,54.72 ,52.73 ,53.14 ,52.23 ,52.29 ,52.57 ,53.60 ,53.81 ,53.40 ,53.49 ,52.99 ,53.88 ,54.11 ,54.81 ,54.65 ,54.69 ,54.72 ,54.22 ,54.08 ,54.04 ,54.23 ,54.35
0.0035
0.051
$412.96
$1.11
$95.64
$89.66
12
$0.075
3,907 تومان
0.11%
0.6%
2.66%
7.94%
14.58%
11.46%
36.56%
0.19%
0.59%
0.26%
0.43%
6.75
میلیارد دلار
6.75
میلیارد دلار
162.40
میلیون دلار
1.051
میلیارد دلار
4.60
میلیارد دلار
0.024
--
0.5964%
--
90.22
میلیارد TRX
0.06554180 ,0.06562321 ,0.06556238 ,0.06553535 ,0.06578875 ,0.06540017 ,0.06524635 ,0.06532712 ,0.06549835 ,0.06551802 ,0.06555953 ,0.06528039 ,0.06490435 ,0.06501728 ,0.06526681 ,0.06533338 ,0.06518476 ,0.06532930 ,0.06551742 ,0.06576651 ,0.06562599 ,0.06564162 ,0.06549566 ,0.06534156 ,0.06556592 ,0.06531701 ,0.06534919 ,0.06556144 ,0.06528465 ,0.06533964 ,0.06548447 ,0.06531037 ,0.06551605 ,0.06552535 ,0.06552949 ,0.06555848 ,0.06563805 ,0.06528918 ,0.06530172 ,0.06540019 ,0.06547210 ,0.06554643 ,0.06510221 ,0.06517784 ,0.06511427 ,0.06550640 ,0.06547814 ,0.06532181 ,0.06462223 ,0.06531870 ,0.06506107 ,0.06484860 ,0.06345255 ,0.06248841 ,0.06252862 ,0.06252605 ,0.06235916 ,0.06232066 ,0.06232045 ,0.06235334 ,0.06169012 ,0.06209543 ,0.06198150 ,0.06182102 ,0.06181899 ,0.06179734 ,0.06163366 ,0.06204661 ,0.06231840 ,0.06229712 ,0.06240544 ,0.06247264 ,0.06235437 ,0.06250650 ,0.06270347 ,0.06239266 ,0.06245984 ,0.06267087 ,0.06278588 ,0.06273944 ,0.06268710 ,0.06283454 ,0.06262957 ,0.06288098 ,0.06296086 ,0.06293350 ,0.06309977 ,0.06311961 ,0.06290594 ,0.06294278 ,0.06288075 ,0.06298661 ,0.06311564 ,0.06299297 ,0.06302215 ,0.06286827 ,0.06281999 ,0.06262187 ,0.06273710 ,0.06261146 ,0.06273761 ,0.06262785 ,0.06262899 ,0.06266476 ,0.06250393 ,0.06245464 ,0.06236073 ,0.06221321 ,0.06178074 ,0.06135368 ,0.06115437 ,0.06162749 ,0.06190430 ,0.06184183 ,0.06167480 ,0.06186531 ,0.06183851 ,0.06183504 ,0.06184677 ,0.06189639 ,0.06187793 ,0.06253368 ,0.06269854 ,0.06296389 ,0.06291907 ,0.06321140 ,0.06337602 ,0.06301909 ,0.06292988 ,0.06316230 ,0.06320060 ,0.06323507 ,0.06352201 ,0.06326689 ,0.06319429 ,0.06320300 ,0.06338132 ,0.06380007 ,0.06344910 ,0.06324731 ,0.06339177 ,0.06321249 ,0.06334607 ,0.06328343 ,0.06317470 ,0.06307104 ,0.06629149 ,0.06571035 ,0.06537448 ,0.06453317 ,0.06426219 ,0.06448260 ,0.06516444 ,0.06493164 ,0.06461378 ,0.06503409 ,0.06485044 ,0.06497315 ,0.06506462 ,0.06540890 ,0.06553647 ,0.06549069 ,0.06560922 ,0.06474340 ,0.06461326 ,0.06435262 ,0.06437462 ,0.06456260
0.0000028
0.000040
$0.30
$0.0011
$0.075
$0.074
13
$5.22
272,337 تومان
0.015%
1.76%
0.57%
8.9%
16.76%
13.47%
19.4%
0.098%
0.58%
0.17%
1.59%
6.21
میلیارد دلار
6.89
میلیارد دلار
103.87
میلیون دلار
708.22
میلیون دلار
2.68
میلیارد دلار
0.017
--
0.5484%
--
1.19
میلیارد DOT
7.60 ,7.58 ,7.54 ,7.56 ,7.68 ,7.72 ,7.70 ,7.68 ,7.70 ,7.70 ,7.70 ,7.63 ,7.58 ,7.63 ,7.67 ,7.62 ,7.57 ,7.59 ,7.61 ,7.73 ,7.73 ,7.71 ,7.70 ,7.66 ,7.69 ,7.63 ,7.60 ,7.65 ,7.53 ,7.53 ,7.58 ,7.55 ,7.58 ,7.62 ,7.60 ,7.58 ,7.59 ,7.52 ,7.52 ,7.55 ,7.57 ,7.54 ,7.43 ,7.45 ,7.44 ,7.44 ,7.46 ,7.44 ,7.37 ,7.58 ,7.58 ,7.40 ,7.19 ,7.15 ,7.12 ,7.10 ,7.11 ,7.11 ,7.11 ,7.05 ,6.94 ,6.96 ,6.97 ,6.97 ,6.96 ,6.93 ,6.92 ,6.97 ,7.02 ,7.03 ,7.02 ,7.05 ,7.04 ,7.02 ,7.03 ,7.01 ,7.00 ,7.01 ,7.02 ,6.99 ,7.04 ,7.03 ,7.01 ,7.07 ,7.05 ,7.04 ,7.08 ,7.07 ,7.05 ,7.04 ,7.04 ,7.06 ,7.10 ,7.08 ,7.08 ,7.09 ,7.08 ,7.04 ,7.05 ,7.03 ,7.08 ,7.07 ,7.09 ,7.10 ,7.07 ,7.09 ,7.04 ,7.00 ,6.88 ,6.86 ,6.89 ,6.93 ,6.98 ,6.94 ,6.91 ,6.95 ,6.96 ,6.92 ,6.95 ,6.95 ,6.94 ,7.06 ,7.07 ,7.16 ,7.22 ,7.21 ,7.21 ,7.17 ,7.17 ,7.22 ,7.23 ,7.23 ,7.29 ,7.24 ,7.20 ,7.21 ,7.26 ,7.34 ,7.30 ,7.31 ,7.32 ,7.32 ,7.32 ,7.26 ,7.25 ,7.21 ,7.23 ,7.00 ,7.03 ,6.95 ,6.93 ,6.97 ,7.04 ,7.08 ,7.03 ,7.05 ,6.98 ,7.11 ,7.16 ,7.23 ,7.24 ,7.26 ,7.25 ,7.19 ,7.19 ,7.16 ,7.17 ,7.22
0.00019
0.0028
$55.0050
$2.69
$5.33
$5.21
14
$1.00029
52,200 تومان
0.00063%
0.028%
0.05%
0.016%
0.09%
0.029%
0.0052%
0.082%
1.22%
0.15%
0.2%
5.17
میلیارد دلار
5.17
میلیارد دلار
1.61
میلیارد دلار
11.53
میلیارد دلار
50.49
میلیارد دلار
0.31
--
0.4564%
--
5.17
میلیارد BUSD
1.0000 ,1.0002 ,1.0015 ,1.0004 ,0.99939215 ,0.99914395 ,1.0003 ,1.0008 ,1.0002 ,1.0000 ,1.0004 ,0.99842882 ,1.0020 ,1.0003 ,1.0000 ,1.0011 ,1.0003 ,1.0013 ,1.0003 ,1.0010 ,0.99974402 ,1.0020 ,1.0015 ,0.99953872 ,0.99972501 ,1.0002 ,0.99967573 ,1.0010 ,1.0039 ,1.0013 ,1.0003 ,1.0009 ,1.0025 ,0.99923714 ,1.0003 ,1.0012 ,1.0024 ,1.0011 ,1.0003 ,1.0002 ,1.0006 ,0.99909673 ,1.0003 ,1.0013 ,1.0001 ,0.99987794 ,1.0017 ,0.99940395 ,1.0109 ,1.0012 ,0.99889845 ,0.99913004 ,1.0024 ,0.99945175 ,1.0028 ,1.0006 ,1.0018 ,1.0018 ,1.0014 ,1.0008 ,1.0013 ,1.0019 ,1.0038 ,1.0020 ,0.99945821 ,1.0056 ,0.99920739 ,1.0016 ,1.0011 ,1.0008 ,1.0018 ,1.0008 ,1.0001 ,1.0027 ,0.99907454 ,1.0024 ,1.0029 ,0.99897830 ,0.99985359 ,1.0005 ,1.0009 ,0.99818974 ,1.0040 ,1.0005 ,1.0012 ,1.0005 ,0.99993466 ,1.0005 ,1.0003 ,1.0004 ,1.0001 ,1.0010 ,1.0016 ,1.0001 ,1.0011 ,1.0010 ,1.0000 ,1.0011 ,1.0007 ,1.0008 ,0.99823726 ,1.0019 ,1.0008 ,1.0001 ,1.0019 ,0.99928282 ,1.0010 ,1.0030 ,1.0011 ,1.0010 ,1.0014 ,1.0017 ,1.0006 ,1.0005 ,1.0006 ,1.0011 ,1.0003 ,0.99999061 ,1.0000 ,1.0005 ,1.0016 ,1.0011 ,0.99693566 ,1.0016 ,1.0020 ,1.0015 ,1.0002 ,0.99815267 ,1.0004 ,0.99958208 ,1.0005 ,1.0019 ,1.0005 ,1.0002 ,1.0006 ,1.0014 ,1.0058 ,1.0009 ,0.99997135 ,1.0001 ,1.0004 ,1.0002 ,1.0005 ,0.99949833 ,0.99951654 ,1.0008 ,0.98904825 ,1.0013 ,0.99675964 ,0.99896824 ,1.0012 ,1.0013 ,1.0019 ,0.99837815 ,0.99993445 ,0.99853375 ,1.0014 ,1.0003 ,1.0017 ,0.99977939 ,1.0001 ,1.0006 ,1.0008 ,0.99998122 ,0.99700717 ,1.0001 ,1.0031 ,0.99943824
0.000037
0.00054
$1.11
$0.89
$1.00050
$1.00
15
$0.0000085
0 تومان
0.04%
0.2%
0.36%
15.53%
21.64%
25.45%
4.33%
0.042%
0.99%
0.11%
0.028%
4.99
میلیارد دلار
5.00
میلیارد دلار
92.031
میلیون دلار
638.19
میلیون دلار
2.60
میلیارد دلار
0.018
--
0.4411%
--
589.35
تریلیون SHIB
0.00001319 ,0.00001315 ,0.00001318 ,0.00001336 ,0.00001335 ,0.00001328 ,0.00001329 ,0.00001332 ,0.00001331 ,0.00001322 ,0.00001312 ,0.00001306 ,0.00001313 ,0.00001319 ,0.00001315 ,0.00001313 ,0.00001316 ,0.00001320 ,0.00001329 ,0.00001329 ,0.00001329 ,0.00001334 ,0.00001419 ,0.00001452 ,0.00001440 ,0.00001421 ,0.00001398 ,0.00001384 ,0.00001380 ,0.00001388 ,0.00001383 ,0.00001387 ,0.00001400 ,0.00001390 ,0.00001384 ,0.00001395 ,0.00001389 ,0.00001386 ,0.00001376 ,0.00001390 ,0.00001385 ,0.00001351 ,0.00001347 ,0.00001337 ,0.00001338 ,0.00001343 ,0.00001337 ,0.00001326 ,0.00001358 ,0.00001358 ,0.00001333 ,0.00001311 ,0.00001307 ,0.00001299 ,0.00001283 ,0.00001289 ,0.00001291 ,0.00001288 ,0.00001272 ,0.00001243 ,0.00001254 ,0.00001255 ,0.00001255 ,0.00001257 ,0.00001248 ,0.00001231 ,0.00001230 ,0.00001241 ,0.00001243 ,0.00001238 ,0.00001243 ,0.00001235 ,0.00001234 ,0.00001230 ,0.00001213 ,0.00001210 ,0.00001199 ,0.00001203 ,0.00001196 ,0.00001208 ,0.00001210 ,0.00001203 ,0.00001213 ,0.00001218 ,0.00001215 ,0.00001224 ,0.00001228 ,0.00001221 ,0.00001221 ,0.00001221 ,0.00001231 ,0.00001239 ,0.00001235 ,0.00001230 ,0.00001231 ,0.00001239 ,0.00001230 ,0.00001230 ,0.00001224 ,0.00001235 ,0.00001230 ,0.00001236 ,0.00001238 ,0.00001233 ,0.00001236 ,0.00001230 ,0.00001218 ,0.00001186 ,0.00001186 ,0.00001183 ,0.00001193 ,0.00001206 ,0.00001195 ,0.00001192 ,0.00001199 ,0.00001201 ,0.00001194 ,0.00001197 ,0.00001198 ,0.00001194 ,0.00001218 ,0.00001232 ,0.00001238 ,0.00001242 ,0.00001244 ,0.00001245 ,0.00001234 ,0.00001231 ,0.00001238 ,0.00001239 ,0.00001244 ,0.00001253 ,0.00001246 ,0.00001241 ,0.00001242 ,0.00001250 ,0.00001265 ,0.00001258 ,0.00001262 ,0.00001269 ,0.00001267 ,0.00001268 ,0.00001260 ,0.00001258 ,0.00001248 ,0.00001252 ,0.00001215 ,0.00001218 ,0.00001203 ,0.00001196 ,0.00001209 ,0.00001223 ,0.00001230 ,0.00001225 ,0.00001226 ,0.00001219 ,0.00001234 ,0.00001244 ,0.00001251 ,0.00001251 ,0.00001244 ,0.00001250 ,0.00001238 ,0.00001239 ,0.00001228 ,0.00001231 ,0.00001241
0.00
0.00
$0.000088
$0.000000000082
$0.0000087
$0.0000085
16
$14.14
737,731 تومان
0.14%
0.098%
0.21%
16.31%
18.0032%
14.96%
30.1%
0.23%
1.3%
0.3%
0.27%
4.86
میلیارد دلار
10.18
میلیارد دلار
116.71
میلیون دلار
869.49
میلیون دلار
3.19
میلیارد دلار
0.024
720.00
میلیون AVAX
0.4295%
--
344.015
میلیون AVAX
23.21 ,23.21 ,23.12 ,23.06 ,23.50 ,23.40 ,23.24 ,23.32 ,23.54 ,23.46 ,23.34 ,23.13 ,23.06 ,23.18 ,23.22 ,23.18 ,23.11 ,23.18 ,23.24 ,23.58 ,23.55 ,23.56 ,23.50 ,23.39 ,23.40 ,23.18 ,23.19 ,23.28 ,22.88 ,22.89 ,23.03 ,22.91 ,23.03 ,23.21 ,23.07 ,23.03 ,23.07 ,22.94 ,22.96 ,23.06 ,23.01 ,23.00 ,22.56 ,22.65 ,22.55 ,22.55 ,22.61 ,22.51 ,22.24 ,22.86 ,22.97 ,22.36 ,21.78 ,21.74 ,21.71 ,21.57 ,21.54 ,21.53 ,21.43 ,21.10 ,20.66 ,20.83 ,20.77 ,20.64 ,20.59 ,20.38 ,20.35 ,20.58 ,20.73 ,20.74 ,20.61 ,20.62 ,20.68 ,20.60 ,20.63 ,20.36 ,20.26 ,20.20 ,20.21 ,20.15 ,20.26 ,20.19 ,19.99 ,20.11 ,20.11 ,20.04 ,20.07 ,20.09 ,19.87 ,19.83 ,19.81 ,19.96 ,20.14 ,20.10 ,20.07 ,20.26 ,20.15 ,19.92 ,19.99 ,19.95 ,20.08 ,20.04 ,20.02 ,20.02 ,19.87 ,19.80 ,19.39 ,18.78 ,18.54 ,18.19 ,18.06 ,18.15 ,18.23 ,18.06 ,17.72 ,17.99 ,18.04 ,17.94 ,18.07 ,18.07 ,18.05 ,18.39 ,18.62 ,18.91 ,19.06 ,19.17 ,19.20 ,19.00 ,19.01 ,19.08 ,19.15 ,19.22 ,19.40 ,19.24 ,19.10 ,19.22 ,19.59 ,20.21 ,20.30 ,20.17 ,20.34 ,20.31 ,20.48 ,20.32 ,20.18 ,20.01 ,19.98 ,19.28 ,19.39 ,19.17 ,19.08 ,19.28 ,19.65 ,19.74 ,19.47 ,19.55 ,19.41 ,19.67 ,19.73 ,19.86 ,19.84 ,19.76 ,19.81 ,19.67 ,19.66 ,19.51 ,19.54 ,19.78
0.00053
0.0076
$146.22
$2.79
$14.28
$13.89
17
$1.00
52,149 تومان
0.01%
0.054%
0.053%
0.061%
0.02%
0.068%
0.048%
0.072%
1.14%
0.14%
0.12%
4.80
میلیارد دلار
4.80
میلیارد دلار
111.61
میلیون دلار
770.91
میلیون دلار
3.89
میلیارد دلار
0.023
--
0.4234%
--
4.80
میلیارد DAI
1.0003 ,0.99936994 ,1.0017 ,1.0006 ,1.0004 ,0.99943733 ,1.0001 ,1.0002 ,1.0009 ,1.0006 ,1.0002 ,1.0006 ,1.0010 ,1.0000 ,1.0022 ,1.0008 ,1.0001 ,1.0006 ,0.99989053 ,0.99944237 ,1.0017 ,1.0016 ,1.0021 ,1.0000 ,1.0014 ,0.99964056 ,1.0010 ,1.0003 ,1.0030 ,1.0013 ,1.0012 ,1.0004 ,1.0004 ,0.99978028 ,1.0004 ,1.0009 ,1.0018 ,1.0004 ,0.99960090 ,1.0000 ,1.0008 ,0.99850747 ,1.0007 ,1.0015 ,0.99992379 ,1.0004 ,1.0017 ,1.0006 ,1.0017 ,1.0009 ,1.0016 ,1.0006 ,1.0015 ,1.0000 ,1.0016 ,0.99970901 ,1.0016 ,1.0007 ,1.0021 ,1.0014 ,1.0011 ,1.0003 ,0.99952225 ,1.0007 ,1.0011 ,0.99929052 ,1.0018 ,1.0011 ,1.0013 ,1.0015 ,1.0012 ,1.0007 ,1.0005 ,0.99978425 ,1.0009 ,1.0004 ,0.99958823 ,0.99780117 ,1.0001 ,1.0012 ,1.0004 ,1.0022 ,1.0010 ,1.0004 ,1.0014 ,1.0009 ,0.99940724 ,1.0009 ,0.99981386 ,1.0006 ,1.0007 ,1.0006 ,1.0010 ,1.0006 ,1.0006 ,1.0004 ,1.0008 ,1.0011 ,1.0004 ,0.99997796 ,1.0005 ,1.0006 ,1.0020 ,1.0005 ,1.0017 ,1.0003 ,0.99952573 ,1.0023 ,1.0004 ,1.0020 ,1.0016 ,1.0017 ,0.99984524 ,1.0009 ,1.0007 ,1.0004 ,1.0003 ,1.0006 ,1.0007 ,1.0004 ,1.0030 ,0.99953354 ,0.99975663 ,0.99960088 ,1.0001 ,1.0009 ,1.0000 ,0.99977876 ,1.0005 ,0.99978029 ,1.0003 ,1.0010 ,0.99988902 ,1.0003 ,1.0011 ,1.0009 ,1.0012 ,0.99935063 ,1.0004 ,1.0001 ,1.0003 ,1.0021 ,1.0024 ,0.99871452 ,0.99947422 ,1.0013 ,0.99374722 ,0.99400039 ,1.0005 ,1.0000 ,1.0004 ,1.0030 ,0.99954463 ,0.99949986 ,0.99852229 ,0.99875211 ,0.99958124 ,0.99844053 ,1.0004 ,0.99974763 ,0.99903234 ,1.0011 ,1.0006 ,1.0005 ,0.99645881 ,1.0013 ,0.99951283 ,1.0002
0.000037
0.00054
$3.67
$0.90
$1.00039
$1.00
18
$26,894.031
1,403,465,018 تومان
0.055%
0.99%
1.52%
6.46%
4.24%
20.34%
62.39%
0.027%
0.2%
0.098%
0.82%
4.21
میلیارد دلار
4.21
میلیارد دلار
119.25
میلیون دلار
893.87
میلیون دلار
3.47
میلیارد دلار
0.028
--
0.3715%
--
156,448.50
WBTC
21489.81 ,21505.96 ,21342.89 ,21483.63 ,21619.96 ,21706.21 ,21634.36 ,21667.44 ,21740.94 ,21717.81 ,21669.76 ,21521.19 ,21395.15 ,21479.94 ,21586.52 ,21553.74 ,21482.42 ,21547.56 ,21584.67 ,21714.71 ,21753.47 ,21724.35 ,21701.39 ,21614.41 ,21747.45 ,21678.20 ,21725.40 ,21726.42 ,21556.40 ,21480.05 ,21583.21 ,21559.68 ,21611.18 ,21644.79 ,21601.49 ,21575.22 ,21589.81 ,21512.43 ,21530.48 ,21581.43 ,21550.68 ,21559.43 ,21366.13 ,21423.09 ,21449.49 ,21432.48 ,21440.31 ,21407.01 ,21178.62 ,21619.75 ,21638.91 ,21182.47 ,20791.24 ,20692.08 ,20675.92 ,20729.75 ,20676.34 ,20667.68 ,20643.44 ,20639.26 ,20247.32 ,20334.24 ,20294.16 ,20241.49 ,20218.09 ,20160.01 ,20138.71 ,20177.32 ,20252.01 ,20190.16 ,20173.71 ,20237.21 ,20220.63 ,20202.13 ,20188.80 ,20095.73 ,19951.54 ,20040.00 ,20005.02 ,19961.26 ,20015.80 ,19968.43 ,19909.95 ,20046.91 ,20028.04 ,19988.99 ,20047.55 ,20046.33 ,19993.06 ,19995.07 ,20014.34 ,20018.92 ,20087.18 ,20039.14 ,20000.06 ,19986.70 ,20080.17 ,19960.93 ,19985.21 ,19940.54 ,20059.58 ,19993.53 ,20003.43 ,20040.41 ,19993.29 ,20027.81 ,19996.24 ,19909.16 ,19630.95 ,19643.92 ,19673.35 ,19793.97 ,19881.48 ,19810.89 ,19787.03 ,19861.29 ,19902.01 ,19808.54 ,19861.97 ,19840.14 ,19823.54 ,19945.73 ,20116.42 ,20231.33 ,20235.12 ,20342.61 ,20288.18 ,20185.95 ,20116.75 ,20177.02 ,20197.61 ,20166.30 ,20318.07 ,20212.71 ,20153.20 ,20202.08 ,20279.60 ,20458.69 ,20446.01 ,20414.25 ,20483.95 ,20412.48 ,20455.46 ,20424.62 ,20375.27 ,20312.66 ,20278.25 ,19774.82 ,19797.35 ,19612.48 ,19621.44 ,19790.53 ,19966.19 ,19998.54 ,19893.68 ,19930.69 ,19796.63 ,19960.44 ,20188.65 ,20369.88 ,20401.54 ,20362.88 ,20380.17 ,20251.03 ,20291.93 ,20218.53 ,20171.88 ,20346.50
1.0013
14.42
$67,011.00
$3,330.12
$27,325.96
$26,763.77
19
$10.32
538,789 تومان
0.13%
1.42%
1.68%
6.68%
6.99%
13.79%
9.088%
0.051%
0.24%
0.02%
1.25%
3.58
میلیارد دلار
-
72.69
میلیون دلار
499.73
میلیون دلار
2.39
میلیارد دلار
0.020
--
0.316%
--
346.61
میلیون ATOM
11.89 ,11.96 ,11.97 ,12.15 ,12.48 ,13.01 ,13.02 ,13.00 ,13.11 ,13.20 ,13.19 ,13.06 ,13.03 ,12.98 ,12.93 ,12.79 ,12.71 ,12.73 ,12.82 ,12.90 ,12.91 ,12.84 ,12.77 ,12.91 ,12.86 ,12.73 ,12.65 ,12.79 ,12.87 ,12.87 ,13.00 ,12.95 ,13.10 ,13.02 ,12.97 ,12.90 ,12.88 ,12.79 ,12.71 ,12.69 ,12.74 ,12.79 ,12.63 ,12.73 ,12.50 ,12.49 ,12.41 ,12.36 ,12.31 ,12.82 ,12.90 ,12.71 ,12.52 ,12.23 ,12.09 ,11.89 ,11.93 ,12.01 ,11.90 ,11.66 ,11.54 ,11.18 ,11.20 ,11.08 ,11.04 ,10.91 ,10.87 ,10.93 ,10.92 ,10.94 ,10.90 ,10.95 ,10.92 ,10.85 ,11.07 ,11.05 ,11.05 ,11.27 ,11.11 ,11.01 ,11.07 ,11.10 ,11.06 ,11.26 ,11.21 ,11.32 ,11.31 ,11.33 ,11.25 ,11.24 ,11.16 ,11.24 ,11.23 ,11.20 ,11.11 ,11.10 ,11.03 ,10.92 ,10.99 ,10.92 ,11.06 ,11.02 ,11.05 ,11.07 ,11.05 ,11.06 ,10.93 ,10.87 ,10.60 ,10.34 ,10.32 ,10.41 ,10.48 ,10.43 ,10.30 ,10.43 ,10.46 ,10.39 ,10.44 ,10.47 ,10.50 ,10.76 ,10.96 ,11.12 ,11.20 ,11.35 ,11.23 ,11.15 ,11.13 ,11.20 ,11.25 ,11.24 ,11.45 ,11.71 ,11.52 ,11.53 ,11.62 ,11.60 ,11.56 ,11.52 ,11.59 ,11.68 ,11.82 ,11.81 ,11.76 ,11.82 ,11.78 ,11.33 ,11.37 ,11.22 ,11.18 ,11.43 ,11.77 ,11.89 ,11.86 ,12.06 ,11.92 ,11.85 ,11.95 ,12.10 ,12.13 ,12.16 ,12.03 ,11.92 ,11.89 ,11.82 ,11.82 ,12.09
0.00038
0.0055
$44.70
$1.13
$10.49
$10.24
20
$6.37
332,230 تومان
0.15%
1.68%
1.24%
8.92%
12.024%
8.44%
13.23%
0.072%
0.5%
0.0017%
1.51%
3.29
میلیارد دلار
6.37
میلیارد دلار
118.51
میلیون دلار
873.66
میلیون دلار
3.84
میلیارد دلار
0.036
1.00
میلیارد LINK
0.2907%
--
517.100
میلیون LINK
7.17 ,7.18 ,7.14 ,7.14 ,7.28 ,7.29 ,7.26 ,7.26 ,7.31 ,7.29 ,7.28 ,7.18 ,7.14 ,7.20 ,7.26 ,7.21 ,7.20 ,7.25 ,7.27 ,7.34 ,7.35 ,7.33 ,7.31 ,7.29 ,7.27 ,7.20 ,7.17 ,7.21 ,7.08 ,7.05 ,7.09 ,7.08 ,7.11 ,7.16 ,7.16 ,7.13 ,7.14 ,7.07 ,7.08 ,7.11 ,7.13 ,7.11 ,6.96 ,6.98 ,6.98 ,6.98 ,6.99 ,6.97 ,6.88 ,7.09 ,7.15 ,6.97 ,6.77 ,6.72 ,6.68 ,6.66 ,6.67 ,6.70 ,6.70 ,6.62 ,6.49 ,6.53 ,6.57 ,6.55 ,6.56 ,6.54 ,6.51 ,6.54 ,6.58 ,6.59 ,6.57 ,6.60 ,6.59 ,6.59 ,6.59 ,6.55 ,6.52 ,6.50 ,6.49 ,6.46 ,6.50 ,6.50 ,6.48 ,6.52 ,6.54 ,6.48 ,6.52 ,6.54 ,6.50 ,6.49 ,6.47 ,6.52 ,6.55 ,6.53 ,6.51 ,6.53 ,6.52 ,6.48 ,6.49 ,6.50 ,6.57 ,6.56 ,6.56 ,6.56 ,6.51 ,6.53 ,6.47 ,6.43 ,6.28 ,6.25 ,6.25 ,6.32 ,6.38 ,6.34 ,6.31 ,6.34 ,6.35 ,6.33 ,6.35 ,6.35 ,6.36 ,6.51 ,6.54 ,6.55 ,6.56 ,6.58 ,6.60 ,6.55 ,6.57 ,6.61 ,6.66 ,6.66 ,6.72 ,6.67 ,6.64 ,6.62 ,6.67 ,6.79 ,6.76 ,6.76 ,6.79 ,6.78 ,6.79 ,6.76 ,6.73 ,6.71 ,6.72 ,6.50 ,6.52 ,6.41 ,6.41 ,6.45 ,6.61 ,6.65 ,6.60 ,6.62 ,6.56 ,6.66 ,6.74 ,6.80 ,6.79 ,6.80 ,6.81 ,6.75 ,6.74 ,6.72 ,6.73 ,6.82
0.00024
0.0034
$52.88
$0.13
$6.51
$6.36
21
$3.51
183,042 تومان
1.99%
0.54%
1.84%
3.2%
3.15%
4.52%
0.46%
1.9%
1.74%
1.84%
0.71%
3.26
میلیارد دلار
3.46
میلیارد دلار
678,185.15
دلار
5.17
میلیون دلار
19.48
میلیون دلار
0.00021
--
0.2881%
--
930.23
میلیون LEO
5.30 ,5.30 ,5.30 ,5.27 ,5.26 ,5.28 ,5.30 ,5.27 ,5.29 ,5.27 ,5.31 ,5.34 ,5.34 ,5.30 ,5.22 ,5.21 ,5.14 ,5.19 ,5.22 ,5.24 ,5.25 ,5.23 ,5.20 ,5.22 ,5.20 ,5.22 ,5.14 ,5.18 ,5.18 ,5.15 ,5.18 ,5.15 ,5.16 ,5.15 ,5.15 ,5.17 ,5.18 ,5.17 ,5.16 ,5.17 ,5.16 ,5.17 ,5.16 ,5.16 ,5.14 ,5.14 ,5.15 ,5.14 ,5.10 ,5.08 ,5.17 ,5.11 ,5.16 ,5.14 ,5.13 ,5.14 ,5.12 ,5.11 ,5.09 ,5.10 ,5.13 ,5.15 ,5.15 ,5.16 ,5.17 ,5.17 ,5.20 ,5.22 ,5.22 ,5.19 ,5.16 ,5.19 ,5.14 ,5.16 ,5.13 ,5.16 ,5.15 ,5.17 ,5.14 ,5.14 ,5.15 ,5.14 ,5.15 ,5.15 ,5.16 ,5.16 ,5.20 ,5.21 ,5.19 ,5.18 ,5.18 ,5.19 ,5.19 ,5.19 ,5.20 ,5.19 ,5.20 ,5.19 ,5.20 ,5.19 ,5.21 ,5.22 ,5.23 ,5.21 ,5.21 ,5.22 ,5.20 ,5.21 ,5.18 ,5.19 ,5.23 ,5.24 ,5.24 ,5.23 ,5.24 ,5.22 ,5.23 ,5.26 ,5.26 ,5.26 ,5.26 ,5.27 ,5.27 ,5.28 ,5.20 ,5.24 ,5.24 ,5.24 ,5.25 ,5.24 ,5.25 ,5.26 ,5.25 ,5.27 ,5.27 ,5.27 ,5.28 ,5.28 ,5.27 ,5.28 ,5.28 ,5.26 ,5.29 ,5.37 ,5.39 ,5.37 ,5.39 ,5.37 ,5.39 ,5.39 ,5.34 ,5.37 ,5.39 ,5.39 ,5.41 ,5.41 ,5.35 ,5.40 ,5.39 ,5.41 ,5.41 ,5.42 ,5.52 ,5.51 ,5.51 ,5.51 ,5.51 ,5.59
0.00013
0.0019
$8.043
$0.80
$3.61
$3.48
22
$5.0030
261,081 تومان
0.047%
0.13%
1.11%
6.23%
15.74%
20.07%
4.64%
0.13%
1.065%
0.2%
0.043%
2.89
میلیارد دلار
5.0030
میلیارد دلار
31.010
میلیون دلار
215.36
میلیون دلار
937.49
میلیون دلار
0.011
1.00
میلیارد UNI
0.2551%
$4,126,137,868.1
577.50
میلیون UNI
7.09 ,7.07 ,7.04 ,7.07 ,7.23 ,7.18 ,7.16 ,7.17 ,7.19 ,7.20 ,7.19 ,7.11 ,7.05 ,7.12 ,7.16 ,7.11 ,7.03 ,7.08 ,7.13 ,7.20 ,7.23 ,7.17 ,7.16 ,7.10 ,7.15 ,7.06 ,7.10 ,7.10 ,6.96 ,6.95 ,7.04 ,7.04 ,7.08 ,7.09 ,7.06 ,7.01 ,7.02 ,6.95 ,6.98 ,6.98 ,6.98 ,6.92 ,6.79 ,6.82 ,6.81 ,6.82 ,6.83 ,6.80 ,6.70 ,6.91 ,6.92 ,6.79 ,6.53 ,6.47 ,6.39 ,6.34 ,6.35 ,6.38 ,6.36 ,6.31 ,6.15 ,6.15 ,6.18 ,6.12 ,6.12 ,6.07 ,6.05 ,6.09 ,6.15 ,6.14 ,6.11 ,6.14 ,6.14 ,6.13 ,6.12 ,6.08 ,6.05 ,6.08 ,6.05 ,6.01 ,6.06 ,6.05 ,6.00 ,6.05 ,6.06 ,6.02 ,6.05 ,6.06 ,6.03 ,6.00 ,6.01 ,6.04 ,6.06 ,6.04 ,6.00 ,6.01 ,6.00 ,5.90 ,5.94 ,5.93 ,6.02 ,6.00 ,6.02 ,6.02 ,5.97 ,5.98 ,5.92 ,5.89 ,5.75 ,5.75 ,5.79 ,5.84 ,5.92 ,5.88 ,5.86 ,5.91 ,5.92 ,5.89 ,5.94 ,5.94 ,5.97 ,6.07 ,6.14 ,6.17 ,6.21 ,6.24 ,6.25 ,6.22 ,6.21 ,6.28 ,6.29 ,6.28 ,6.35 ,6.30 ,6.24 ,6.26 ,6.31 ,6.42 ,6.37 ,6.38 ,6.39 ,6.40 ,6.39 ,6.35 ,6.33 ,6.29 ,6.30 ,6.05 ,6.09 ,5.97 ,5.98 ,6.03 ,6.17 ,6.22 ,6.19 ,6.23 ,6.16 ,6.22 ,6.27 ,6.34 ,6.34 ,6.32 ,6.31 ,6.26 ,6.27 ,6.23 ,6.28 ,6.37
0.00019
0.0027
$44.97
$0.42
$5.051
$4.97
23
$45.78
2,389,268 تومان
0.11%
0.15%
0.99%
1.24%
11.001%
7.32%
66.77%
0.032%
1.35%
0.038%
0.33%
2.75
میلیارد دلار
13.74
میلیارد دلار
3.61
میلیون دلار
24.98
میلیون دلار
107.079
میلیون دلار
0.0013
--
0.2426%
--
60.00
میلیون OKB
17.36 ,17.48 ,17.41 ,17.45 ,17.68 ,17.53 ,17.48 ,17.52 ,17.57 ,17.57 ,17.61 ,17.50 ,17.45 ,17.67 ,17.65 ,17.65 ,17.52 ,17.52 ,17.51 ,17.72 ,17.86 ,17.73 ,17.70 ,17.72 ,17.85 ,17.73 ,17.74 ,17.80 ,17.64 ,17.66 ,17.79 ,17.77 ,17.76 ,17.81 ,17.76 ,17.79 ,17.75 ,17.71 ,17.66 ,17.70 ,17.70 ,17.62 ,17.32 ,17.36 ,17.30 ,17.31 ,17.26 ,17.25 ,17.18 ,17.51 ,17.53 ,17.20 ,16.87 ,16.31 ,16.39 ,16.29 ,16.25 ,16.26 ,16.25 ,16.20 ,16.13 ,16.22 ,16.19 ,16.12 ,16.13 ,16.10 ,16.03 ,16.11 ,16.21 ,16.16 ,16.10 ,16.14 ,16.15 ,16.12 ,16.09 ,16.05 ,15.90 ,15.99 ,15.92 ,15.87 ,15.92 ,15.94 ,15.92 ,16.03 ,16.12 ,16.07 ,16.13 ,16.21 ,16.18 ,16.23 ,16.23 ,16.29 ,16.25 ,16.25 ,16.17 ,16.25 ,16.18 ,16.12 ,16.12 ,15.75 ,15.86 ,15.84 ,15.83 ,15.80 ,15.80 ,15.81 ,15.80 ,15.73 ,15.54 ,15.36 ,15.38 ,15.47 ,15.68 ,15.79 ,15.70 ,16.01 ,15.89 ,15.85 ,15.74 ,15.80 ,15.78 ,15.92 ,16.12 ,16.11 ,16.18 ,16.27 ,16.27 ,16.18 ,16.24 ,16.31 ,16.32 ,16.34 ,16.35 ,16.26 ,16.11 ,16.14 ,16.27 ,16.32 ,16.38 ,16.30 ,16.40 ,16.43 ,16.55 ,16.61 ,16.48 ,16.20 ,15.85 ,15.01 ,15.28 ,15.02 ,15.06 ,15.19 ,15.34 ,15.36 ,15.28 ,15.28 ,15.25 ,15.44 ,15.48 ,15.58 ,15.64 ,15.63 ,15.62 ,15.54 ,15.54 ,15.40 ,15.48 ,15.56
0.0017
0.025
$58.46
$1.25
$46.20
$45.62
24
$147.31
7,687,448 تومان
0.28%
0.57%
2.67%
3.56%
8.24%
1.28%
0.85%
0.19%
1.77%
0.12%
0.74%
2.69
میلیارد دلار
2.69
میلیارد دلار
72.20
میلیون دلار
535.32
میلیون دلار
2.034
میلیارد دلار
0.027
--
0.2379%
--
18.29
میلیون XMR
154.04 ,153.82 ,151.86 ,152.04 ,153.47 ,153.55 ,152.96 ,153.27 ,153.56 ,153.86 ,153.56 ,151.35 ,150.95 ,151.43 ,152.72 ,152.99 ,152.43 ,152.09 ,151.97 ,153.71 ,154.77 ,154.11 ,153.85 ,154.05 ,154.05 ,152.67 ,152.71 ,152.86 ,151.94 ,152.82 ,153.26 ,154.07 ,154.30 ,155.00 ,154.73 ,154.34 ,154.37 ,153.31 ,153.97 ,154.31 ,154.25 ,153.44 ,151.51 ,151.44 ,151.58 ,152.10 ,152.91 ,153.23 ,152.16 ,154.65 ,154.33 ,152.34 ,148.61 ,148.30 ,147.39 ,146.93 ,146.25 ,146.46 ,146.99 ,146.30 ,142.76 ,143.12 ,142.50 ,143.38 ,144.58 ,145.40 ,144.52 ,144.31 ,144.04 ,144.28 ,143.02 ,143.94 ,144.34 ,144.92 ,144.78 ,144.12 ,144.18 ,144.60 ,144.70 ,143.57 ,144.77 ,144.24 ,144.17 ,145.53 ,145.22 ,144.56 ,144.74 ,144.92 ,144.57 ,144.61 ,144.78 ,145.04 ,145.39 ,145.75 ,146.17 ,146.39 ,146.62 ,146.02 ,146.08 ,145.62 ,146.41 ,146.10 ,146.44 ,148.06 ,148.25 ,148.90 ,148.28 ,147.69 ,147.22 ,145.87 ,146.14 ,147.85 ,148.55 ,147.28 ,146.60 ,147.31 ,147.75 ,146.26 ,146.26 ,145.15 ,145.80 ,148.07 ,149.58 ,149.08 ,149.55 ,150.52 ,150.79 ,150.58 ,150.80 ,151.96 ,152.77 ,152.33 ,152.86 ,151.81 ,150.58 ,150.55 ,150.96 ,152.53 ,151.81 ,151.45 ,151.82 ,151.67 ,151.30 ,150.55 ,150.35 ,150.44 ,150.89 ,148.28 ,149.56 ,147.48 ,148.57 ,149.58 ,151.70 ,150.22 ,149.29 ,149.62 ,148.95 ,149.53 ,149.82 ,150.69 ,150.91 ,151.30 ,151.36 ,150.99 ,151.31 ,150.72 ,151.63 ,152.05
0.0055
0.079
$517.62
$0.21
$148.65
$145.13
25
$17.83
930,393 تومان
0.027%
0.77%
0.53%
7.62%
12.56%
11.53%
13.04%
0.11%
0.41%
0.18%
0.6%
2.52
میلیارد دلار
3.76
میلیارد دلار
70.56
میلیون دلار
449.66
میلیون دلار
2.14
میلیارد دلار
0.028
210.70
میلیون ETC
0.2223%
--
141.24
میلیون ETC
33.88 ,33.72 ,34.61 ,36.41 ,36.31 ,35.85 ,35.92 ,36.17 ,36.47 ,36.23 ,35.48 ,35.44 ,35.78 ,36.08 ,36.32 ,36.13 ,36.04 ,36.32 ,37.41 ,37.30 ,37.39 ,37.16 ,36.79 ,37.14 ,37.02 ,37.05 ,37.85 ,37.12 ,37.23 ,37.63 ,37.25 ,37.50 ,37.70 ,37.25 ,37.26 ,37.28 ,37.18 ,37.12 ,37.20 ,37.22 ,37.10 ,36.42 ,36.46 ,36.48 ,36.53 ,36.67 ,36.45 ,35.85 ,37.69 ,37.91 ,36.69 ,35.16 ,35.30 ,35.02 ,35.31 ,35.28 ,35.18 ,35.00 ,35.04 ,34.18 ,34.50 ,34.43 ,34.55 ,34.42 ,34.19 ,34.27 ,34.44 ,34.50 ,34.22 ,33.57 ,33.69 ,33.83 ,33.72 ,33.62 ,33.18 ,32.86 ,32.69 ,32.73 ,32.52 ,33.04 ,32.99 ,32.69 ,33.01 ,33.23 ,33.09 ,33.35 ,33.37 ,33.20 ,33.09 ,33.12 ,33.25 ,33.17 ,33.15 ,32.95 ,32.93 ,32.88 ,32.48 ,32.59 ,32.43 ,32.74 ,32.80 ,32.73 ,32.70 ,32.52 ,32.54 ,32.43 ,32.28 ,31.19 ,31.02 ,30.88 ,31.32 ,31.51 ,31.38 ,31.00 ,31.23 ,31.33 ,31.12 ,31.29 ,31.34 ,31.18 ,32.06 ,32.47 ,32.67 ,32.85 ,33.18 ,33.33 ,33.09 ,33.05 ,33.23 ,33.29 ,33.23 ,33.78 ,33.51 ,33.15 ,33.20 ,33.37 ,34.15 ,34.01 ,33.86 ,33.96 ,33.97 ,34.11 ,34.07 ,34.00 ,33.78 ,33.74 ,32.39 ,32.51 ,31.85 ,31.82 ,32.28 ,32.92 ,32.80 ,32.60 ,32.78 ,32.50 ,32.97 ,33.29 ,33.62 ,33.60 ,33.37 ,33.40 ,33.06 ,33.08 ,32.82 ,32.82 ,33.29
0.00066
0.0096
$176.16
$0.45
$18.056
$17.71
26
$0.091
4,752 تومان
0.19%
1.6%
4.66%
2.74%
14.2%
6.94%
25.55%
0.11%
0.43%
0.038%
1.43%
2.44
میلیارد دلار
4.55
میلیارد دلار
48.84
میلیون دلار
345.48
میلیون دلار
1.83
میلیارد دلار
0.020
50.0018
میلیارد XLM
0.2158%
--
26.84
میلیارد XLM
0.10939965 ,0.10957960 ,0.10940638 ,0.10956980 ,0.11020798 ,0.11029582 ,0.10992385 ,0.11020999 ,0.11063767 ,0.11072853 ,0.11056399 ,0.10976701 ,0.10957015 ,0.10966132 ,0.11037325 ,0.11001920 ,0.10962324 ,0.10986634 ,0.11005421 ,0.11083078 ,0.11049422 ,0.11050424 ,0.11027903 ,0.11008263 ,0.11041627 ,0.10987335 ,0.10981273 ,0.11039816 ,0.10917403 ,0.10965308 ,0.11050247 ,0.11014441 ,0.11036737 ,0.11051198 ,0.11006768 ,0.11039907 ,0.11042477 ,0.10991851 ,0.10995046 ,0.11021981 ,0.11065763 ,0.11063669 ,0.10951242 ,0.10995096 ,0.10950495 ,0.11335567 ,0.11244708 ,0.11175752 ,0.11027409 ,0.11224032 ,0.11197456 ,0.11096116 ,0.10776927 ,0.10642824 ,0.10638032 ,0.10612454 ,0.10543940 ,0.10584290 ,0.10595827 ,0.10534733 ,0.10403564 ,0.10460628 ,0.10471512 ,0.10467634 ,0.10498166 ,0.10489976 ,0.10392670 ,0.10445938 ,0.10469079 ,0.10476216 ,0.10449001 ,0.10478485 ,0.10497477 ,0.10518145 ,0.10523497 ,0.10498741 ,0.10467999 ,0.10507464 ,0.10535087 ,0.10499192 ,0.10542979 ,0.10549712 ,0.10498139 ,0.10555968 ,0.10569690 ,0.10553681 ,0.10597314 ,0.10588176 ,0.10553443 ,0.10539684 ,0.10551783 ,0.10586714 ,0.10594249 ,0.10566328 ,0.10531995 ,0.10542112 ,0.10543169 ,0.10546332 ,0.10555629 ,0.10567878 ,0.10602777 ,0.10576175 ,0.10590120 ,0.10599558 ,0.10586618 ,0.10599444 ,0.10558109 ,0.10648352 ,0.10321259 ,0.10282023 ,0.10173998 ,0.10227595 ,0.10322953 ,0.10289251 ,0.10245379 ,0.10248582 ,0.10247028 ,0.10166930 ,0.10153876 ,0.10197696 ,0.10210742 ,0.10324584 ,0.10365964 ,0.10394724 ,0.10431184 ,0.10493358 ,0.10504724 ,0.10467385 ,0.10463192 ,0.10530233 ,0.10507193 ,0.10503939 ,0.10614180 ,0.10580360 ,0.10517779 ,0.10537590 ,0.10567857 ,0.10657207 ,0.10655013 ,0.10539175 ,0.10563253 ,0.10575393 ,0.10540796 ,0.10529018 ,0.10480649 ,0.10464308 ,0.10469479 ,0.10211631 ,0.10232845 ,0.10112828 ,0.10100701 ,0.10179270 ,0.10289898 ,0.10305024 ,0.10269970 ,0.10291119 ,0.10243717 ,0.10362395 ,0.10434694 ,0.10461673 ,0.10454286 ,0.10456940 ,0.10484588 ,0.10414550 ,0.10431578 ,0.10377035 ,0.10426775 ,0.10508991
0.0000034
0.000049
$0.94
$0.0012
$0.093
$0.091
27
$113.39
5,917,015 تومان
0.23%
0.43%
1.37%
5.066%
7.51%
9.72%
16.95%
0.31%
1.63%
0.38%
0.6%
2.20
میلیارد دلار
2.38
میلیارد دلار
64.96
میلیون دلار
419.57
میلیون دلار
2.14
میلیارد دلار
0.030
21.00
میلیون BCH
0.1943%
--
19.41
میلیون BCH
133.39 ,133.91 ,133.83 ,133.03 ,132.56 ,133.69 ,133.95 ,133.69 ,133.89 ,133.85 ,133.40 ,131.89 ,131.16 ,130.71 ,131.75 ,131.66 ,130.46 ,129.98 ,130.28 ,131.32 ,131.64 ,131.65 ,131.45 ,130.09 ,130.87 ,130.10 ,131.48 ,131.01 ,129.57 ,130.02 ,130.76 ,130.19 ,130.80 ,131.34 ,130.69 ,130.58 ,130.83 ,129.79 ,129.71 ,129.94 ,130.02 ,130.13 ,127.64 ,127.02 ,126.52 ,126.53 ,126.99 ,127.10 ,125.46 ,127.74 ,127.90 ,125.36 ,121.90 ,120.66 ,119.79 ,119.27 ,119.59 ,120.02 ,119.88 ,118.93 ,115.94 ,117.06 ,117.88 ,117.79 ,117.61 ,117.27 ,117.04 ,117.22 ,117.37 ,117.55 ,117.21 ,117.55 ,117.11 ,116.81 ,116.50 ,115.47 ,114.97 ,114.87 ,115.06 ,114.71 ,115.26 ,115.17 ,114.77 ,115.51 ,115.64 ,115.29 ,115.75 ,115.74 ,115.49 ,115.27 ,115.19 ,115.65 ,115.97 ,116.22 ,116.49 ,119.64 ,118.10 ,116.84 ,117.17 ,117.12 ,117.91 ,117.31 ,117.94 ,118.10 ,117.81 ,118.25 ,117.91 ,117.03 ,113.39 ,113.02 ,113.83 ,115.81 ,116.61 ,115.79 ,115.67 ,115.19 ,115.61 ,114.68 ,115.40 ,115.19 ,115.30 ,117.34 ,117.94 ,118.20 ,118.69 ,118.98 ,118.85 ,118.29 ,118.05 ,118.22 ,118.07 ,118.32 ,119.65 ,118.95 ,118.26 ,118.70 ,119.22 ,120.47 ,119.43 ,119.41 ,119.23 ,119.40 ,119.36 ,119.04 ,118.69 ,118.31 ,117.99 ,114.00 ,113.98 ,112.39 ,113.00 ,113.50 ,115.09 ,115.27 ,114.71 ,114.96 ,114.63 ,115.71 ,115.97 ,117.53 ,117.24 ,117.54 ,117.60 ,116.50 ,116.58 ,116.13 ,116.34 ,117.10
0.0042
0.061
$4,355.62
$75.075
$113.54
$111.90
28
$1.79
93,186 تومان
0.1%
3.05%
7.54%
15.35%
21.078%
25.43%
22.59%
0.022%
1.89%
0.048%
2.88%
2.18
میلیارد دلار
8.93
میلیارد دلار
11.42
میلیون دلار
74.89
میلیون دلار
343.67
میلیون دلار
0.0052
5.00
میلیارد TON
0.1926%
--
1.22
میلیارد TON
0.01287551 ,0.01302842 ,0.01293155 ,0.01279504 ,0.01376515 ,0.01390145 ,0.01362195 ,0.01359348 ,0.01354991 ,0.01334787 ,0.01335981 ,0.01337632 ,0.01296019 ,0.01328585 ,0.01347036 ,0.01347515 ,0.01345252 ,0.01340409 ,0.01335658 ,0.01333719 ,0.01339679 ,0.01339725 ,0.01333469 ,0.01335454 ,0.01322688 ,0.01341935 ,0.01353394 ,0.01351729 ,0.01325201 ,0.01319411 ,0.01330192 ,0.01353495 ,0.01342366 ,0.01347202 ,0.01333290 ,0.01347070 ,0.01359742 ,0.01341381 ,0.01333188 ,0.01338050 ,0.01351821 ,0.01346745 ,0.01324062 ,0.01304399 ,0.01315939 ,0.01314804 ,0.01307251 ,0.01309107 ,0.01289918 ,0.01296177 ,0.01295111 ,0.01300706 ,0.01244416 ,0.01246570 ,0.01248540 ,0.01239442 ,0.01199410 ,0.01191767 ,0.01191844 ,0.01183765 ,0.01175908 ,0.01184017 ,0.01178440 ,0.01179222 ,0.01174464 ,0.01173967 ,0.01156290 ,0.01165550 ,0.01164493 ,0.01167008 ,0.01167579 ,0.01165997 ,0.01091553 ,0.01089267 ,0.01091737 ,0.01078326 ,0.01069631 ,0.01070583 ,0.01071981 ,0.01069560 ,0.01080191 ,0.01081305 ,0.01082984 ,0.01080894 ,0.01086031 ,0.01077343 ,0.01083180 ,0.01082489 ,0.01080611 ,0.01073596 ,0.01074608 ,0.01076475 ,0.01078680 ,0.01074925 ,0.01072396 ,0.01074637 ,0.01074347 ,0.01073058 ,0.01071856 ,0.01072174 ,0.01074544 ,0.01073175 ,0.01072093 ,0.01075143 ,0.01074185 ,0.01073985 ,0.01073440 ,0.01073948 ,0.01079436 ,0.01071293 ,0.01069451 ,0.01071569 ,0.01080034 ,0.01077140 ,0.01021697 ,0.01026473 ,0.01023422 ,0.01025324 ,0.01028869 ,0.01020577 ,0.01026759 ,0.01031685 ,0.01030306 ,0.01043239 ,0.01040627 ,0.01030820 ,0.01037981 ,0.01036711 ,0.01037940 ,0.01054813 ,0.01055084 ,0.01048878 ,0.01052091 ,0.01050677 ,0.01046454 ,0.01053247 ,0.01063558 ,0.01085414 ,0.01072916 ,0.01087025 ,0.01075476 ,0.01073039 ,0.01082455 ,0.01083624 ,0.01076234 ,0.01074720 ,0.01074450 ,0.01043692 ,0.01040573 ,0.01041461 ,0.01023172 ,0.01030038 ,0.01048710 ,0.01049672 ,0.01044687 ,0.01042495 ,0.01049835 ,0.01049881 ,0.01052311 ,0.01074028 ,0.01077673 ,0.01078777 ,0.01084635 ,0.01075199 ,0.01074146 ,0.01068692 ,0.01068951 ,0.01067470
0.000066
0.00096
$5.84
$0.39
$1.85
$1.78
29
$1.00
52,166 تومان
0.015%
0.029%
0.048%
0.067%
0.026%
0.017%
0.052%
0.067%
1.17%
0.14%
0.14%
2.049
میلیارد دلار
2.029
میلیارد دلار
2.51
میلیارد دلار
17.72
میلیارد دلار
67.40
میلیارد دلار
1.22
--
0.1809%
--
2.050
میلیارد TUSD
1.0012 ,0.99926504 ,1.0014 ,1.0029 ,1.0001 ,0.99991399 ,1.0003 ,1.0013 ,1.0005 ,0.99910429 ,0.99977809 ,1.0003 ,1.0002 ,1.0005 ,1.0002 ,1.0007 ,0.99995807 ,1.0000 ,0.99929894 ,0.99995965 ,0.99963023 ,1.0017 ,1.0020 ,0.99948919 ,1.0006 ,0.99948380 ,1.0017 ,1.0001 ,1.0035 ,1.0017 ,1.0005 ,1.0010 ,1.0003 ,1.0005 ,1.0008 ,1.0006 ,1.0023 ,1.0000 ,1.0002 ,1.0001 ,1.0006 ,0.99778150 ,1.0002 ,1.0002 ,0.99940161 ,1.0008 ,1.0009 ,0.99971366 ,1.0028 ,1.0004 ,1.0040 ,1.0001 ,1.0004 ,1.0017 ,1.0018 ,0.99958265 ,1.0002 ,1.0001 ,1.0027 ,1.0008 ,1.0001 ,1.0002 ,1.0014 ,1.0004 ,1.0012 ,1.0017 ,1.0016 ,1.0003 ,1.0020 ,1.0015 ,1.0017 ,1.0002 ,1.0002 ,0.99931119 ,1.0004 ,0.99913817 ,1.0022 ,1.0012 ,1.0001 ,1.0006 ,1.0009 ,0.99993327 ,1.0015 ,1.0004 ,1.0014 ,1.0008 ,1.0023 ,1.0009 ,1.0009 ,1.0004 ,0.99993692 ,1.0004 ,1.0013 ,1.0009 ,1.0008 ,1.0007 ,1.0010 ,1.0014 ,1.0006 ,0.99995358 ,1.0001 ,1.0005 ,1.0009 ,1.0009 ,1.0016 ,1.0001 ,1.0012 ,1.0036 ,1.0007 ,1.0015 ,1.0009 ,1.0020 ,1.0005 ,1.0008 ,1.0004 ,1.0002 ,1.0003 ,1.0007 ,1.0000 ,1.0002 ,1.0022 ,1.0008 ,0.99973520 ,1.0001 ,0.99990726 ,1.0006 ,1.0005 ,1.0002 ,1.0002 ,0.99937736 ,1.0003 ,1.0017 ,1.0000 ,1.0000 ,1.0006 ,1.0007 ,1.0016 ,1.0002 ,1.0002 ,1.0004 ,1.0005 ,1.0012 ,1.0011 ,0.99962086 ,1.0005 ,1.0024 ,0.99806145 ,1.0015 ,1.0006 ,1.0003 ,1.0009 ,1.0035 ,1.0012 ,1.0007 ,0.99887453 ,1.0001 ,0.99985377 ,0.99853634 ,1.0013 ,0.99955153 ,1.0009 ,1.0011 ,1.0004 ,1.0005 ,0.99695671 ,0.99967542 ,0.99809446 ,1.0003
0.000037
0.00054
$1.36
$0.92
$1.00070
$1.00
30
$4.69
244,588 تومان
0.15%
0.43%
2.78%
18.79%
7.34%
15.7%
16.66%
0.23%
1.63%
0.3%
0.61%
2.045
میلیارد دلار
2.34
میلیارد دلار
17.91
میلیون دلار
125.68
میلیون دلار
501.87
میلیون دلار
0.0088
--
0.1806%
--
436.42
میلیون ICP
6.43 ,6.52 ,6.46 ,6.46 ,6.64 ,6.57 ,6.57 ,6.55 ,6.57 ,6.58 ,6.53 ,6.44 ,6.42 ,6.50 ,6.55 ,6.56 ,6.55 ,6.55 ,6.57 ,6.62 ,6.65 ,6.60 ,6.57 ,6.49 ,6.55 ,6.38 ,6.44 ,6.43 ,6.32 ,6.34 ,6.36 ,6.35 ,6.39 ,6.40 ,6.37 ,6.35 ,6.36 ,6.29 ,6.32 ,6.35 ,6.35 ,6.34 ,6.21 ,6.23 ,6.25 ,6.25 ,6.26 ,6.22 ,6.16 ,6.33 ,6.30 ,6.17 ,6.01 ,5.98 ,5.96 ,5.95 ,5.95 ,5.91 ,5.92 ,5.89 ,5.76 ,5.79 ,5.81 ,5.77 ,5.82 ,5.79 ,5.81 ,5.86 ,5.89 ,5.83 ,6.08 ,6.12 ,6.09 ,6.13 ,6.09 ,6.16 ,6.12 ,6.16 ,6.18 ,6.11 ,6.19 ,6.18 ,6.20 ,6.30 ,6.30 ,6.22 ,6.21 ,6.17 ,6.18 ,6.14 ,6.14 ,6.11 ,6.16 ,6.11 ,6.10 ,6.11 ,6.45 ,6.44 ,6.32 ,6.31 ,6.46 ,6.48 ,6.52 ,6.55 ,6.48 ,6.57 ,6.54 ,6.43 ,6.33 ,6.21 ,6.23 ,6.23 ,6.28 ,6.26 ,6.20 ,6.28 ,6.27 ,6.19 ,6.24 ,6.21 ,6.23 ,6.38 ,6.41 ,6.42 ,6.49 ,6.68 ,6.58 ,6.54 ,6.59 ,6.62 ,6.71 ,6.67 ,6.70 ,6.66 ,6.60 ,6.62 ,6.68 ,6.75 ,6.56 ,6.55 ,6.52 ,6.54 ,6.54 ,6.47 ,6.46 ,6.45 ,6.45 ,6.30 ,6.27 ,6.20 ,6.20 ,6.25 ,6.32 ,6.35 ,6.27 ,6.30 ,6.26 ,6.36 ,6.42 ,6.45 ,6.46 ,6.43 ,6.44 ,6.39 ,6.46 ,6.38 ,6.39 ,6.48
0.00017
0.0025
$750.73
$0.00
$4.73
$4.56
31
$4.70
245,204 تومان
0.14%
0.0087%
6.49%
11.24%
15.36%
24.77%
51.016%
0.053%
1.19%
0.018%
0.16%
2.0086
میلیارد دلار
9.22
میلیارد دلار
75.76
میلیون دلار
497.98
میلیون دلار
1.98
میلیارد دلار
0.038
--
0.1774%
--
427.48
میلیون FIL
6.30 ,6.31 ,6.31 ,6.50 ,6.42 ,6.42 ,6.40 ,6.46 ,6.47 ,6.43 ,6.32 ,6.28 ,6.38 ,6.38 ,6.39 ,6.37 ,6.39 ,6.39 ,6.46 ,6.47 ,6.45 ,6.45 ,6.42 ,6.44 ,6.38 ,6.37 ,6.42 ,6.33 ,6.30 ,6.34 ,6.32 ,6.37 ,6.39 ,6.36 ,6.35 ,6.37 ,6.30 ,6.31 ,6.33 ,6.34 ,6.33 ,6.20 ,6.22 ,6.20 ,6.21 ,6.21 ,6.19 ,6.12 ,6.25 ,6.27 ,6.16 ,6.00 ,5.91 ,5.86 ,5.82 ,5.83 ,5.83 ,5.83 ,5.74 ,5.66 ,5.69 ,5.68 ,5.66 ,5.70 ,5.71 ,5.70 ,5.73 ,5.78 ,5.77 ,5.75 ,5.80 ,5.80 ,5.80 ,5.80 ,5.75 ,5.77 ,5.75 ,5.79 ,5.73 ,5.78 ,5.78 ,5.76 ,5.83 ,5.83 ,5.82 ,5.85 ,5.84 ,5.82 ,5.81 ,5.81 ,5.82 ,5.83 ,5.81 ,5.79 ,5.80 ,5.81 ,5.77 ,5.78 ,5.77 ,5.80 ,5.81 ,5.83 ,5.83 ,5.81 ,5.82 ,5.77 ,5.74 ,5.65 ,5.58 ,5.60 ,5.63 ,5.66 ,5.63 ,5.63 ,5.66 ,5.68 ,5.65 ,5.67 ,5.68 ,5.68 ,5.78 ,5.82 ,5.86 ,5.91 ,5.92 ,5.92 ,5.90 ,5.91 ,5.95 ,5.98 ,5.98 ,6.03 ,6.00 ,5.95 ,5.96 ,5.99 ,6.04 ,6.01 ,5.99 ,6.00 ,5.98 ,5.97 ,5.94 ,5.94 ,5.89 ,5.91 ,5.71 ,5.74 ,5.62 ,5.62 ,5.65 ,5.72 ,5.77 ,5.75 ,5.76 ,5.71 ,5.77 ,5.81 ,5.85 ,5.85 ,5.85 ,5.85 ,5.80 ,5.80 ,5.78 ,5.78 ,5.85 ,5.82
0.00017
0.0025
$237.24
$1.83
$4.75
$4.63
32
$2.093
109,201 تومان
0.66%
0.29%
3.72%
4.75%
10.086%
25.41%
93.73%
0.74%
1.49%
0.81%
0.46%
1.84
میلیارد دلار
2.093
میلیارد دلار
34.052
میلیون دلار
255.31
میلیون دلار
951.66
میلیون دلار
0.019
1.00
میلیارد LDO
0.1625%
$13,226,715,557
879.33
میلیون LDO
2.15 ,2.15 ,2.17 ,2.14 ,2.32 ,2.25 ,2.27 ,2.25 ,2.27 ,2.21 ,2.22 ,2.18 ,2.17 ,2.24 ,2.25 ,2.23 ,2.20 ,2.19 ,2.21 ,2.26 ,2.25 ,2.20 ,2.16 ,2.14 ,2.15 ,2.11 ,2.11 ,2.13 ,2.04 ,2.00 ,2.04 ,2.02 ,2.01 ,2.02 ,2.01 ,2.01 ,2.00 ,1.9702 ,1.9849 ,1.9947 ,2.01 ,1.9967 ,1.9529 ,1.9620 ,1.9575 ,1.9725 ,1.9904 ,1.9499 ,1.9265 ,2.01 ,2.05 ,1.9704 ,1.8928 ,1.8636 ,1.8499 ,1.8307 ,1.8348 ,1.8189 ,1.8245 ,1.7992 ,1.7416 ,1.7679 ,1.7721 ,1.7327 ,1.7345 ,1.7361 ,1.7271 ,1.7419 ,1.7443 ,1.7387 ,1.7160 ,1.7205 ,1.7119 ,1.6930 ,1.6801 ,1.6377 ,1.6296 ,1.6308 ,1.6244 ,1.6104 ,1.6306 ,1.6223 ,1.6097 ,1.6309 ,1.6275 ,1.6257 ,1.6524 ,1.6429 ,1.6340 ,1.6216 ,1.6296 ,1.6488 ,1.6666 ,1.6477 ,1.6627 ,1.6477 ,1.6441 ,1.6310 ,1.6294 ,1.6296 ,1.6701 ,1.6851 ,1.6963 ,1.6910 ,1.6676 ,1.6711 ,1.6667 ,1.6315 ,1.6070 ,1.5988 ,1.5910 ,1.6143 ,1.6440 ,1.6370 ,1.5959 ,1.6136 ,1.6129 ,1.6051 ,1.6121 ,1.6220 ,1.6152 ,1.6585 ,1.6889 ,1.7718 ,1.7976 ,1.8436 ,1.8686 ,1.8405 ,1.8043 ,1.8330 ,1.8436 ,1.8208 ,1.8887 ,1.8388 ,1.8394 ,1.8512 ,1.8625 ,1.9049 ,1.9086 ,1.8803 ,1.8821 ,1.8766 ,1.8804 ,1.8836 ,1.9063 ,1.8804 ,1.8821 ,1.7619 ,1.7587 ,1.7200 ,1.7473 ,1.7656 ,1.8053 ,1.8189 ,1.8184 ,1.7933 ,1.7840 ,1.8587 ,2.02 ,2.11 ,2.08 ,2.08 ,2.08 ,2.02 ,2.02 ,1.9908 ,1.9931 ,2.03
0.000078
0.0011
$11.0026
$0.41
$2.10
$2.031
33
$8.57
447,158 تومان
0.28%
2.8%
7.045%
14.2%
29.59%
27.26%
142.97%
0.36%
4.032%
0.43%
2.98%
1.71
میلیارد دلار
8.89
میلیارد دلار
113.18
میلیون دلار
787.71
میلیون دلار
3.66
میلیارد دلار
0.066
--
0.1507%
--
199.23
میلیون APT
0.00032
0.0046
$19.90
$3.087
$8.64
$8.30
34
$0.050
2,626 تومان
0.045%
2.031%
0.77%
14.87%
31.12%
21.54%
32.11%
0.037%
0.86%
0.11%
1.86%
1.59
میلیارد دلار
2.52
میلیارد دلار
19.0048
میلیون دلار
125.59
میلیون دلار
507.95
میلیون دلار
0.012
50.00
میلیارد HBAR
0.14%
--
31.52
میلیارد HBAR
0.06683932 ,0.06688509 ,0.06841280 ,0.06804636 ,0.06910670 ,0.06860370 ,0.06862545 ,0.06868747 ,0.06884310 ,0.06896811 ,0.06931410 ,0.06810493 ,0.06777171 ,0.06786158 ,0.06814422 ,0.06800653 ,0.06783136 ,0.06803376 ,0.06831691 ,0.06895922 ,0.06885081 ,0.06856444 ,0.06884533 ,0.06855132 ,0.06896258 ,0.06812621 ,0.06825318 ,0.06858493 ,0.06783786 ,0.06783519 ,0.06847771 ,0.06845638 ,0.06880799 ,0.06891743 ,0.06844124 ,0.06826749 ,0.06983375 ,0.06878933 ,0.06877508 ,0.06904930 ,0.06908567 ,0.06874880 ,0.06747405 ,0.06788613 ,0.06783839 ,0.06832025 ,0.06844442 ,0.06809098 ,0.06723948 ,0.06889458 ,0.06854190 ,0.06747677 ,0.06607560 ,0.06572142 ,0.06452008 ,0.06446820 ,0.06458764 ,0.06455446 ,0.06432162 ,0.06391155 ,0.06305261 ,0.06335867 ,0.06332137 ,0.06325838 ,0.06345524 ,0.06341881 ,0.06302588 ,0.06349061 ,0.06395735 ,0.06388267 ,0.06342157 ,0.06372876 ,0.06379154 ,0.06366096 ,0.06356352 ,0.06310223 ,0.06303101 ,0.06307204 ,0.06295308 ,0.06266875 ,0.06298903 ,0.06284882 ,0.06264871 ,0.06319624 ,0.06334289 ,0.06304260 ,0.06336766 ,0.06365057 ,0.06343007 ,0.06340438 ,0.06329518 ,0.06366863 ,0.06405004 ,0.06372394 ,0.06383338 ,0.06418394 ,0.06414809 ,0.06393949 ,0.06413232 ,0.06441518 ,0.06517216 ,0.06504452 ,0.06516316 ,0.06539688 ,0.06514126 ,0.06524487 ,0.06471811 ,0.06452998 ,0.06322787 ,0.06299446 ,0.06297231 ,0.06346109 ,0.06428683 ,0.06376643 ,0.06359186 ,0.06403881 ,0.06427742 ,0.06374396 ,0.06400653 ,0.06405570 ,0.06406358 ,0.06504037 ,0.06521410 ,0.06515945 ,0.06543090 ,0.06581178 ,0.06589137 ,0.06562778 ,0.06550936 ,0.06584572 ,0.06589894 ,0.06580481 ,0.06621674 ,0.06574319 ,0.06531551 ,0.06537348 ,0.06577731 ,0.06643240 ,0.06603863 ,0.06598478 ,0.06589854 ,0.06621307 ,0.06631881 ,0.06608242 ,0.06626281 ,0.06565770 ,0.06615815 ,0.06406451 ,0.06426603 ,0.06315016 ,0.06283569 ,0.06316656 ,0.06417937 ,0.06423549 ,0.06375845 ,0.06411936 ,0.06385731 ,0.06439132 ,0.06460253 ,0.06489176 ,0.06519507 ,0.06721844 ,0.06583304 ,0.06536040 ,0.06535597 ,0.06485921 ,0.06491630 ,0.06552393
0.0000019
0.000027
$0.57
$0.010
$0.052
$0.050
35
$0.058
3,047 تومان
0.11%
1.7%
2.45%
20.021%
13.41%
19.81%
2.75%
0.026%
0.52%
0.045%
1.53%
1.48
میلیارد دلار
1.77
میلیارد دلار
6.77
میلیون دلار
51.68
میلیون دلار
217.064
میلیون دلار
0.0046
30.26
میلیارد CRO
0.1303%
--
25.26
میلیارد CRO
0.12833182 ,0.12851895 ,0.12786422 ,0.12793940 ,0.12943513 ,0.13064162 ,0.12967939 ,0.12999232 ,0.13044965 ,0.13014854 ,0.13083549 ,0.12982148 ,0.12883645 ,0.12934500 ,0.12981410 ,0.12981960 ,0.12946482 ,0.12972425 ,0.13050293 ,0.13150826 ,0.13197412 ,0.13233550 ,0.13170246 ,0.13137300 ,0.13217347 ,0.13167833 ,0.13342321 ,0.13317059 ,0.13172788 ,0.13112750 ,0.13137960 ,0.13107920 ,0.13192758 ,0.13171945 ,0.13170541 ,0.13158416 ,0.13186287 ,0.13110318 ,0.13116259 ,0.13179542 ,0.13156642 ,0.13142685 ,0.13003865 ,0.13019485 ,0.12979701 ,0.13005484 ,0.12992625 ,0.12953908 ,0.12786983 ,0.13052494 ,0.13120455 ,0.12827234 ,0.12591559 ,0.12493219 ,0.12458058 ,0.12337194 ,0.12363288 ,0.12399019 ,0.12291823 ,0.12282366 ,0.12061708 ,0.12086526 ,0.12089107 ,0.12058470 ,0.12082644 ,0.12051248 ,0.12059135 ,0.12127021 ,0.12183596 ,0.12182855 ,0.12144979 ,0.12167475 ,0.12144907 ,0.12121340 ,0.12130806 ,0.12097867 ,0.12001157 ,0.11990033 ,0.11999294 ,0.12000254 ,0.12035033 ,0.12018720 ,0.11966969 ,0.12044021 ,0.12044906 ,0.12009201 ,0.12053984 ,0.12067258 ,0.12020080 ,0.12016074 ,0.12021879 ,0.12403456 ,0.12106469 ,0.12118190 ,0.12096565 ,0.12110003 ,0.12149928 ,0.12060007 ,0.12085572 ,0.12072670 ,0.12165155 ,0.12165225 ,0.12171515 ,0.12194466 ,0.12159369 ,0.12193353 ,0.12105338 ,0.12059414 ,0.11872121 ,0.11767082 ,0.11766029 ,0.11827736 ,0.11897176 ,0.11863384 ,0.11800643 ,0.11875414 ,0.11898749 ,0.11850436 ,0.11892192 ,0.11887156 ,0.11835229 ,0.12033337 ,0.12121618 ,0.12172434 ,0.12196697 ,0.12298591 ,0.12287402 ,0.12225666 ,0.12189295 ,0.12247652 ,0.12243288 ,0.12223654 ,0.12332841 ,0.12340062 ,0.12345036 ,0.12346389 ,0.12395135 ,0.12533703 ,0.12499905 ,0.12524110 ,0.12550274 ,0.12482103 ,0.12472270 ,0.12422203 ,0.12381792 ,0.12351205 ,0.12350899 ,0.12044721 ,0.12016138 ,0.11913929 ,0.11917196 ,0.12060911 ,0.12229092 ,0.12268430 ,0.12228558 ,0.12192155 ,0.12126000 ,0.12222496 ,0.12345857 ,0.12453977 ,0.12465201 ,0.12453646 ,0.12438449 ,0.12332790 ,0.12351360 ,0.12308829 ,0.12324860 ,0.12382358 ,0.12423113
0.0000022
0.000031
$0.97
$0.011
$0.060
$0.058
36
$1.15
60,091 تومان
0.014%
0.88%
4.036%
14.94%
3.49%
90.24%
0%
0.097%
0.3%
0.17%
0.71%
1.47
میلیارد دلار
11.51
میلیارد دلار
146.47
میلیون دلار
1.075
میلیارد دلار
4.59
میلیارد دلار
0.100
--
0.1296%
--
1.28
میلیارد ARB
0.000043
0.00062
$11.80
$1.058
$1.17
$1.14
37
$0.020
1,036 تومان
0.078%
2.36%
2.81%
6.32%
14.21%
21.83%
23.81%
0.0049%
1.19%
0.075%
2.19%
1.44
میلیارد دلار
1.72
میلیارد دلار
31.43
میلیون دلار
200.19
میلیون دلار
1.029
میلیارد دلار
0.022
86.71
میلیارد VET
0.1275%
--
72.71
میلیارد VET
0.02636369 ,0.02653805 ,0.02648783 ,0.02634416 ,0.02677916 ,0.02670123 ,0.02663724 ,0.02665361 ,0.02678057 ,0.02680749 ,0.02674777 ,0.02646885 ,0.02627788 ,0.02645885 ,0.02663386 ,0.02654837 ,0.02650740 ,0.02659613 ,0.02669857 ,0.02709786 ,0.02702988 ,0.02690555 ,0.02690815 ,0.02676067 ,0.02694870 ,0.02668146 ,0.02659787 ,0.02679120 ,0.02641501 ,0.02640880 ,0.02659719 ,0.02656482 ,0.02673156 ,0.02690803 ,0.02673084 ,0.02672294 ,0.02679521 ,0.02666300 ,0.02665952 ,0.02675539 ,0.02673046 ,0.02670083 ,0.02621329 ,0.02630365 ,0.02628808 ,0.02633656 ,0.02631467 ,0.02621018 ,0.02595858 ,0.02665106 ,0.02684769 ,0.02617407 ,0.02551831 ,0.02536296 ,0.02520553 ,0.02511195 ,0.02507517 ,0.02507958 ,0.02503219 ,0.02480804 ,0.02451359 ,0.02453829 ,0.02458270 ,0.02450914 ,0.02453586 ,0.02448538 ,0.02436997 ,0.02454934 ,0.02471210 ,0.02470363 ,0.02463008 ,0.02476645 ,0.02479412 ,0.02473242 ,0.02469475 ,0.02452715 ,0.02448036 ,0.02446791 ,0.02443720 ,0.02432676 ,0.02446291 ,0.02437853 ,0.02425754 ,0.02444421 ,0.02450204 ,0.02437148 ,0.02451086 ,0.02451991 ,0.02441485 ,0.02437271 ,0.02432717 ,0.02446750 ,0.02455371 ,0.02441536 ,0.02438208 ,0.02449734 ,0.02454270 ,0.02443522 ,0.02450129 ,0.02442251 ,0.02459862 ,0.02457049 ,0.02462663 ,0.02468077 ,0.02454186 ,0.02458609 ,0.02442863 ,0.02424352 ,0.02374790 ,0.02367520 ,0.02377916 ,0.02394888 ,0.02413939 ,0.02402729 ,0.02389726 ,0.02404519 ,0.02409554 ,0.02385694 ,0.02393593 ,0.02396664 ,0.02396382 ,0.02438546 ,0.02454297 ,0.02463780 ,0.02459867 ,0.02473797 ,0.02474853 ,0.02463299 ,0.02452827 ,0.02469553 ,0.02469849 ,0.02467089 ,0.02494748 ,0.02479278 ,0.02468660 ,0.02473106 ,0.02488298 ,0.02534288 ,0.02516052 ,0.02516770 ,0.02516257 ,0.02514408 ,0.02520102 ,0.02509778 ,0.02509112 ,0.02501688 ,0.02510177 ,0.02428348 ,0.02439593 ,0.02393359 ,0.02380261 ,0.02404745 ,0.02452054 ,0.02456834 ,0.02447136 ,0.02454273 ,0.02435887 ,0.02465188 ,0.02468091 ,0.02494682 ,0.02501682 ,0.02495863 ,0.02493293 ,0.02474253 ,0.02479166 ,0.02467546 ,0.02470216 ,0.02490029
0.00000074
0.000011
$0.28
$0.0017
$0.020
$0.020
38
$1.55
81,087 تومان
0.056%
0.72%
0.54%
15.61%
18.75%
26.055%
21.79%
0.14%
0.47%
0.21%
0.55%
1.42
میلیارد دلار
1.55
میلیارد دلار
41.71
میلیون دلار
278.17
میلیون دلار
1.20
میلیارد دلار
0.029
--
0.1251%
--
911.45
میلیون NEAR
4.27 ,4.26 ,4.27 ,4.38 ,4.37 ,4.33 ,4.34 ,4.36 ,4.38 ,4.36 ,4.30 ,4.27 ,4.28 ,4.31 ,4.30 ,4.28 ,4.30 ,4.34 ,4.40 ,4.41 ,4.39 ,4.38 ,4.35 ,4.38 ,4.32 ,4.33 ,4.34 ,4.24 ,4.25 ,4.28 ,4.27 ,4.29 ,4.34 ,4.31 ,4.31 ,4.33 ,4.30 ,4.28 ,4.31 ,4.35 ,4.35 ,4.25 ,4.25 ,4.23 ,4.22 ,4.24 ,4.21 ,4.17 ,4.32 ,4.38 ,4.28 ,4.14 ,4.11 ,4.04 ,4.04 ,4.05 ,4.06 ,4.06 ,4.03 ,3.93 ,3.96 ,3.95 ,3.95 ,3.95 ,3.91 ,3.91 ,3.92 ,3.97 ,3.96 ,3.94 ,3.96 ,3.96 ,3.95 ,3.93 ,3.90 ,3.93 ,3.91 ,3.90 ,3.87 ,3.91 ,3.92 ,3.88 ,3.91 ,3.92 ,3.91 ,3.92 ,3.92 ,3.89 ,3.88 ,3.86 ,3.89 ,3.91 ,3.89 ,3.89 ,3.90 ,3.89 ,3.86 ,3.87 ,3.86 ,3.89 ,3.88 ,3.89 ,3.90 ,3.90 ,3.90 ,3.88 ,3.87 ,3.77 ,3.72 ,3.72 ,3.76 ,3.78 ,3.77 ,3.75 ,3.78 ,3.80 ,3.80 ,3.85 ,3.84 ,3.85 ,3.93 ,3.94 ,3.95 ,3.96 ,3.97 ,3.98 ,3.97 ,3.96 ,3.97 ,3.99 ,3.99 ,4.05 ,4.03 ,4.00 ,4.01 ,4.04 ,4.10 ,4.12 ,4.11 ,4.14 ,4.17 ,4.19 ,4.17 ,4.16 ,4.15 ,4.14 ,4.04 ,4.08 ,4.01 ,3.99 ,4.03 ,4.16 ,4.23 ,4.21 ,4.24 ,4.21 ,4.26 ,4.29 ,4.31 ,4.30 ,4.31 ,4.33 ,4.31 ,4.29 ,4.28 ,4.28 ,4.36 ,4.40
0.000058
0.00083
$20.42
$0.53
$1.57
$1.54
39
$115.91
6,048,654 تومان
0.54%
0.35%
17.31%
1.87%
9.15%
6.95%
9.57%
0.62%
0.84%
0.69%
0.18%
1.40
میلیارد دلار
1.72
میلیارد دلار
21.55
میلیون دلار
148.16
میلیون دلار
609.086
میلیون دلار
0.015
14.88
میلیون QNT
0.1236%
--
12.073
میلیون QNT
109.86 ,109.81 ,109.90 ,109.75 ,111.54 ,111.52 ,110.14 ,111.25 ,111.54 ,111.70 ,111.15 ,110.58 ,108.11 ,109.82 ,110.30 ,109.20 ,108.91 ,109.52 ,109.73 ,110.46 ,111.21 ,110.79 ,110.71 ,109.54 ,109.80 ,110.07 ,110.05 ,109.87 ,109.80 ,108.95 ,109.54 ,108.46 ,108.63 ,108.46 ,107.95 ,106.49 ,106.89 ,106.42 ,106.26 ,106.41 ,106.28 ,106.44 ,105.08 ,105.52 ,104.58 ,105.10 ,104.45 ,104.07 ,102.36 ,106.35 ,105.86 ,102.21 ,102.10 ,102.09 ,102.34 ,101.88 ,102.69 ,100.94 ,100.77 ,100.81 ,98.43 ,99.23 ,99.68 ,99.41 ,99.15 ,98.07 ,97.44 ,97.42 ,97.77 ,98.69 ,97.69 ,98.51 ,99.86 ,99.25 ,99.68 ,98.91 ,97.83 ,96.29 ,96.83 ,94.86 ,94.14 ,93.72 ,93.66 ,94.20 ,94.24 ,93.91 ,94.19 ,94.01 ,94.11 ,93.76 ,93.91 ,94.19 ,94.28 ,94.19 ,93.86 ,94.10 ,95.61 ,96.85 ,96.37 ,96.99 ,97.56 ,98.15 ,96.98 ,97.71 ,96.96 ,97.20 ,96.77 ,95.13 ,93.14 ,93.26 ,93.53 ,94.96 ,95.34 ,94.49 ,93.83 ,94.90 ,95.66 ,95.00 ,96.18 ,96.22 ,96.20 ,97.46 ,99.20 ,100.24 ,99.73 ,100.55 ,101.67 ,99.71 ,98.86 ,99.22 ,99.24 ,99.46 ,101.09 ,101.12 ,100.39 ,100.39 ,100.53 ,100.72 ,99.51 ,99.22 ,99.73 ,100.05 ,100.56 ,99.85 ,98.96 ,97.56 ,98.68 ,95.57 ,96.15 ,94.78 ,94.68 ,95.31 ,96.17 ,97.33 ,96.83 ,97.21 ,95.66 ,96.39 ,97.15 ,100.36 ,99.17 ,98.82 ,98.39 ,97.30 ,96.65 ,96.11 ,96.19 ,97.85 ,96.90
0.0043
0.062
$428.38
$0.16
$119.76
$114.70
40
$0.13
6,676 تومان
0.14%
4.68%
10.21%
4.23%
7.37%
12.8%
126.37%
0.053%
3.54%
0.017%
4.52%
1.15
میلیارد دلار
1.36
میلیارد دلار
215.39
میلیون دلار
1.62
میلیارد دلار
6.42
میلیارد دلار
0.19
--
0.1016%
--
9.00
میلیارد GRT
0.11519465 ,0.11528358 ,0.11470979 ,0.11429390 ,0.11657621 ,0.11651031 ,0.11633785 ,0.11646056 ,0.11772144 ,0.11786379 ,0.11685993 ,0.11541469 ,0.11501614 ,0.11607534 ,0.11905080 ,0.11953519 ,0.11986052 ,0.11718462 ,0.11816162 ,0.11936628 ,0.11955142 ,0.11867909 ,0.11875972 ,0.11818971 ,0.11857487 ,0.11674732 ,0.11640101 ,0.11696933 ,0.11487857 ,0.11407960 ,0.11566519 ,0.11535323 ,0.11588277 ,0.11686931 ,0.11630997 ,0.11641255 ,0.11618537 ,0.11535814 ,0.11512187 ,0.11565957 ,0.11613759 ,0.11529341 ,0.11228356 ,0.11283705 ,0.11235212 ,0.11269363 ,0.11306568 ,0.11162323 ,0.11044862 ,0.11430160 ,0.11425465 ,0.11095768 ,0.10820792 ,0.10658493 ,0.10567611 ,0.10506647 ,0.10529294 ,0.10521559 ,0.10497713 ,0.10416876 ,0.10238075 ,0.10316004 ,0.10327082 ,0.10313393 ,0.10345901 ,0.10303198 ,0.10209030 ,0.10269177 ,0.10344511 ,0.10332549 ,0.10309420 ,0.10382742 ,0.10416625 ,0.10388076 ,0.10408304 ,0.10304689 ,0.10313898 ,0.10327832 ,0.10312354 ,0.10234172 ,0.10326204 ,0.10314379 ,0.10238105 ,0.10335462 ,0.10379002 ,0.10311777 ,0.10384935 ,0.10372337 ,0.10344382 ,0.10325367 ,0.10334030 ,0.10393403 ,0.10431430 ,0.10396963 ,0.10362055 ,0.10420334 ,0.10457789 ,0.10352270 ,0.10383517 ,0.10359694 ,0.10445076 ,0.10382556 ,0.10398367 ,0.10430062 ,0.10389554 ,0.10399115 ,0.10284771 ,0.10197025 ,0.09984070 ,0.09935264 ,0.09981719 ,0.10126418 ,0.10176407 ,0.10094470 ,0.10078989 ,0.10158004 ,0.10194352 ,0.10129304 ,0.10211041 ,0.10194940 ,0.10167121 ,0.10307565 ,0.10397633 ,0.10434668 ,0.10479826 ,0.10508470 ,0.10521501 ,0.10470402 ,0.10440260 ,0.10514622 ,0.10551588 ,0.10534981 ,0.10669505 ,0.10598635 ,0.10516365 ,0.10569687 ,0.10626920 ,0.10778512 ,0.10700339 ,0.10673557 ,0.10692370 ,0.10663567 ,0.10700976 ,0.10656278 ,0.10617247 ,0.10560646 ,0.10539906 ,0.10217837 ,0.10273519 ,0.10113601 ,0.10115744 ,0.10187599 ,0.10396103 ,0.10426579 ,0.10322203 ,0.10446063 ,0.10307720 ,0.10454017 ,0.10478387 ,0.10629674 ,0.10673740 ,0.10657224 ,0.10663401 ,0.10578271 ,0.10570491 ,0.10511011 ,0.10515370 ,0.10651480
0.0000048
0.000069
$2.88
$0.00
$0.15
$0.13
41
$3.082
160,818 تومان
0.2%
1.9%
4.62%
19.88%
25.36%
35.87%
20.25%
0.28%
0.73%
0.35%
1.73%
1.14
میلیارد دلار
3.082
میلیارد دلار
42.43
میلیون دلار
270.64
میلیون دلار
1.14
میلیارد دلار
0.037
1.00
میلیارد APE
0.1003%
--
368.59
میلیون APE
0.31204662 ,0.30702072 ,0.30612012 ,0.30473946 ,0.30236002 ,0.30146867 ,0.30143010 ,0.30220355 ,0.30152764 ,0.29969920 ,0.29824534 ,0.29578590 ,0.29470622 ,0.29266392 ,0.28946880 ,0.28742335 ,0.28704607 ,0.28754654 ,0.28653785 ,0.28593840 ,0.28404489 ,0.28313139 ,0.28428745 ,0.28210030 ,0.28138343 ,0.28079526 ,0.27697089 ,0.27539928 ,0.27361203 ,0.28227208 ,0.28943324 ,0.28454482 ,0.28392470 ,0.28486332 ,0.29061949 ,0.30536908 ,0.30167198 ,0.29642375 ,0.28579430 ,0.28264945 ,0.28596779 ,0.28941629 ,0.28647749 ,0.28443739 ,0.28594232 ,0.28493825 ,0.28423674 ,0.28218364 ,0.28317823 ,0.28016607 ,0.27932409 ,0.28058719 ,0.27658616 ,0.27719311 ,0.27561279 ,0.27423734 ,0.27684857 ,0.27507066
0.00011
0.0017
$39.40
$1.00039
$3.17
$3.075
42
$0.15
7,736 تومان
0.045%
0.72%
1.49%
17.28%
30.58%
36.49%
16.47%
0.037%
1.93%
0.11%
0.9%
1.074
میلیارد دلار
1.48
میلیارد دلار
28.77
میلیون دلار
195.79
میلیون دلار
788.82
میلیون دلار
0.027
10.00
میلیارد ALGO
0.0948%
--
7.24
میلیارد ALGO
0.30536820 ,0.30478678 ,0.30460272 ,0.30853539 ,0.30711991 ,0.30676075 ,0.30770536 ,0.30870174 ,0.30911558 ,0.30823038 ,0.30471621 ,0.30304848 ,0.30490172 ,0.30676374 ,0.30509236 ,0.30425232 ,0.30567361 ,0.30564248 ,0.30836532 ,0.30904326 ,0.30805709 ,0.30822558 ,0.30752371 ,0.31016921 ,0.30670195 ,0.30739163 ,0.30761471 ,0.30228124 ,0.30286342 ,0.30495215 ,0.30463790 ,0.30597094 ,0.30754245 ,0.30691336 ,0.30696832 ,0.30834186 ,0.30590400 ,0.30744568 ,0.30727336 ,0.30780692 ,0.30711279 ,0.30130219 ,0.30279047 ,0.30300682 ,0.30368686 ,0.30459296 ,0.30304924 ,0.29922851 ,0.30574798 ,0.30666440 ,0.29955091 ,0.29270771 ,0.29116157 ,0.28968124 ,0.28918745 ,0.29001028 ,0.28959801 ,0.28877408 ,0.28788930 ,0.28401505 ,0.28509731 ,0.28553223 ,0.28552250 ,0.28507993 ,0.28450944 ,0.28334068 ,0.28528133 ,0.28736626 ,0.28801224 ,0.28648960 ,0.28780322 ,0.28833646 ,0.28797228 ,0.28866989 ,0.28644364 ,0.28614832 ,0.28627720 ,0.28603361 ,0.28549175 ,0.28882268 ,0.28891129 ,0.28733734 ,0.28953752 ,0.29025335 ,0.28930547 ,0.29031068 ,0.29091320 ,0.29031744 ,0.28978339 ,0.29034230 ,0.29098667 ,0.29161100 ,0.29097618 ,0.29106829 ,0.29248587 ,0.29311995 ,0.29175579 ,0.29207323 ,0.29181504 ,0.29426726 ,0.29358972 ,0.29430486 ,0.29384051 ,0.29251346 ,0.29431617 ,0.29220168 ,0.28964577 ,0.28457297 ,0.28317009 ,0.28371481 ,0.28605310 ,0.28768084 ,0.28682502 ,0.28626517 ,0.28777644 ,0.28814795 ,0.28563756 ,0.28680147 ,0.28716151 ,0.28719874 ,0.29188655 ,0.29421487 ,0.29302287 ,0.29414225 ,0.29551879 ,0.29615939 ,0.29536438 ,0.29474514 ,0.29624232 ,0.29692423 ,0.29663119 ,0.29928937 ,0.29724011 ,0.29536108 ,0.29631316 ,0.29814503 ,0.30141476 ,0.30065446 ,0.30067040 ,0.30033370 ,0.30071534 ,0.30183764 ,0.29975505 ,0.29971662 ,0.29804352 ,0.29947172 ,0.29087243 ,0.29216183 ,0.28677102 ,0.28582740 ,0.28826564 ,0.29239842 ,0.29339620 ,0.29237643 ,0.29427117 ,0.29211510 ,0.29642201 ,0.29661002 ,0.29862334 ,0.29876822 ,0.29880034 ,0.29980120 ,0.29785133 ,0.29814631 ,0.29591114 ,0.29527041 ,0.29749566 ,0.29701077
0.0000055
0.000079
$3.28
$0.10
$0.15
$0.15
43
$0.55
28,900 تومان
1.1%
4.17%
9.46%
2.89%
9.64%
13.83%
42.45%
1.019%
5.41%
0.95%
4.35%
1.027
میلیارد دلار
1.66
میلیارد دلار
149.54
میلیون دلار
1.053
میلیارد دلار
4.14
میلیارد دلار
0.15
3.00
میلیارد SAND
0.0906%
--
1.85
میلیارد SAND
1.0547 ,1.0497 ,1.0533 ,1.0704 ,1.0677 ,1.0651 ,1.0637 ,1.0677 ,1.0715 ,1.0679 ,1.0537 ,1.0481 ,1.0536 ,1.0576 ,1.0568 ,1.0527 ,1.0543 ,1.0549 ,1.0696 ,1.0702 ,1.0680 ,1.0644 ,1.0628 ,1.0671 ,1.0544 ,1.0531 ,1.0588 ,1.0430 ,1.0467 ,1.0497 ,1.0488 ,1.0518 ,1.0586 ,1.0546 ,1.0529 ,1.0530 ,1.0442 ,1.0488 ,1.0528 ,1.0541 ,1.0508 ,1.0343 ,1.0383 ,1.0371 ,1.0382 ,1.0380 ,1.0329 ,1.0211 ,1.0421 ,1.0544 ,1.0288 ,1.0067 ,0.99918861 ,0.99737008 ,0.98914852 ,0.99436102 ,0.99844080 ,0.99237903 ,0.98661047 ,0.96293347 ,0.96521813 ,0.96447980 ,0.96166662 ,0.96177403 ,0.95698306 ,0.95353959 ,0.95749181 ,0.96469003 ,0.96675184 ,0.96126419 ,0.96547514 ,0.96551780 ,0.96520793 ,0.96857599 ,0.96400081 ,0.96606176 ,0.96466076 ,0.96052425 ,0.95795370 ,0.96487266 ,0.96483847 ,0.95879118 ,0.96870007 ,0.96979463 ,0.96585787 ,0.97303255 ,0.97084661 ,0.96871098 ,0.96601582 ,0.96663348 ,0.96960374 ,0.97178520 ,0.97018599 ,0.96697508 ,0.96797161 ,0.97003676 ,0.96581142 ,0.96403973 ,0.96027640 ,0.96999256 ,0.97000444 ,0.97131162 ,0.97251734 ,0.96726554 ,0.97135678 ,0.96163334 ,0.96044297 ,0.93897174 ,0.92676850 ,0.92813958 ,0.93457560 ,0.94131533 ,0.93979147 ,0.93181755 ,0.94171272 ,0.94415022 ,0.93708279 ,0.94083256 ,0.94627308 ,0.94449236 ,0.96370810 ,0.96703697 ,0.96684202 ,0.97174464 ,0.98098532 ,0.98052954 ,0.97942147 ,0.97894425 ,0.97966506 ,0.98244949 ,0.98250098 ,0.99141544 ,0.98934443 ,0.98279799 ,0.98534222 ,0.98980626 ,0.99808951 ,0.99505029 ,0.99545168 ,0.99646130 ,0.99250457 ,0.99547074 ,0.98998197 ,0.98905386 ,0.98515420 ,0.98765778 ,0.95633257 ,0.95817962 ,0.93819688 ,0.94074592 ,0.94744763 ,0.96123005 ,0.96528205 ,0.95767406 ,0.96211662 ,0.95471536 ,0.96632986 ,0.96817024 ,0.97449230 ,0.97482866 ,0.97592755 ,0.97862294 ,0.97050445 ,0.96842018 ,0.96333642 ,0.96379339 ,0.97080154 ,0.96680578
0.000021
0.00030
$8.44
$0.029
$0.57
$0.52
44
$0.99
51,920 تومان
0.027%
0.28%
0.029%
0.25%
0.17%
0.076%
0.4%
0.11%
0.91%
0.18%
0.11%
1.023
میلیارد دلار
1.023
میلیارد دلار
40.21
میلیون دلار
279.88
میلیون دلار
1.16
میلیارد دلار
0.039
--
0.0903%
--
1.028
میلیارد USDP
1.0013 ,1.0007 ,0.99814722 ,1.0002 ,0.99917482 ,1.0003 ,0.99969172 ,0.99995776 ,1.0016 ,1.0004 ,1.0031 ,0.99994434 ,1.0010 ,1.0007 ,1.0002 ,0.99934786 ,0.99969925 ,0.99929523 ,1.0004 ,1.0011 ,1.0003 ,1.0002 ,1.0000 ,0.99858976 ,1.0005 ,0.99975461 ,1.0008 ,1.0031 ,0.99956340 ,0.99855272 ,0.99976578 ,0.99796571 ,1.0001 ,0.99826478 ,0.99994736 ,0.99999369 ,1.0012 ,1.0003 ,1.0001 ,0.99993092 ,1.0003 ,1.0004 ,0.99852457 ,0.99895496 ,0.99920571 ,0.99983556 ,0.99966117 ,0.99986558 ,0.99920905 ,0.99925940 ,1.0040 ,1.0034 ,1.0002 ,0.99885148 ,1.0000 ,1.0010 ,0.99919666 ,0.99950259 ,0.99943843 ,1.0007 ,0.99885349 ,0.99984010 ,1.0006 ,1.0009 ,1.0009 ,1.0000 ,1.0015 ,0.99997979 ,1.0000 ,0.99863433 ,1.0001 ,1.0019 ,1.0013 ,0.99955584 ,1.0001 ,0.99791881 ,0.99815588 ,1.0012 ,1.0007 ,0.99706019 ,1.0001 ,0.99750051 ,0.99650735 ,1.0003 ,0.99975228 ,0.99999412 ,1.0031 ,1.0025 ,1.0018 ,1.0012 ,1.0001 ,0.99890095 ,1.0005 ,0.99827069 ,0.99844814 ,0.99885582 ,1.0025 ,1.0013 ,1.0008 ,1.0006 ,1.0043 ,0.99911984 ,1.0008 ,1.0021 ,1.0013 ,1.0020 ,1.0002 ,1.0007 ,0.99979040 ,0.99912435 ,0.99993289 ,1.0021 ,1.0005 ,1.0005 ,1.0006 ,1.0007 ,1.0001 ,0.99924066 ,1.0002 ,1.0004 ,0.99827819 ,1.0009 ,1.0013 ,0.99995669 ,0.99794190 ,1.0022 ,0.99910867 ,0.99967709 ,0.99936157 ,1.0007 ,1.0004 ,1.0006 ,0.99990766 ,0.99885346 ,0.99930586 ,1.0006 ,1.0013 ,1.0010 ,0.99918944 ,0.99887350 ,0.99885324 ,0.99884035 ,1.0004 ,0.99978274 ,0.99995822 ,0.99787127 ,1.0005 ,0.99478711 ,1.0020 ,0.99860391 ,0.99720041 ,1.0006 ,0.99984253 ,1.0012 ,0.99898331 ,1.0034 ,0.99857885 ,1.0011 ,0.99874920 ,1.0016 ,0.99882421 ,0.99908608 ,1.0002 ,0.99842078 ,0.99966312 ,1.0008 ,0.99837301 ,1.0022
0.000037
0.00053
$2.023
$0.87
$1.00
$0.99
45
$0.89
46,243 تومان
0.088%
0.49%
5.0041%
13.62%
27.89%
30.3%
0.88%
0.006%
0.7%
0.064%
0.32%
968.31
میلیون دلار
968.31
میلیون دلار
79.71
میلیون دلار
603.15
میلیون دلار
2.26
میلیارد دلار
0.082
--
0.0855%
--
1.093
میلیارد EOS
1.7148 ,1.7001 ,1.7044 ,1.6969 ,1.7256 ,1.7080 ,1.7040 ,1.6966 ,1.7059 ,1.7107 ,1.7213 ,1.7551 ,1.7802 ,1.7345 ,1.7411 ,1.6893 ,1.6721 ,1.6788 ,1.6884 ,1.6972 ,1.7081 ,1.7007 ,1.6906 ,1.6754 ,1.6907 ,1.6848 ,1.6939 ,1.7064 ,1.6969 ,1.7480 ,1.7498 ,1.7586 ,1.7797 ,1.7752 ,1.7537 ,1.7536 ,1.7397 ,1.7522 ,1.7065 ,1.7005 ,1.6935 ,1.6860 ,1.6535 ,1.6620 ,1.6656 ,1.6627 ,1.6787 ,1.6904 ,1.7444 ,1.7348 ,1.7173 ,1.6712 ,1.6729 ,1.6533 ,1.6168 ,1.6193 ,1.6104 ,1.5835 ,1.5710 ,1.5670 ,1.5509 ,1.5211 ,1.5302 ,1.5180 ,1.5169 ,1.5100 ,1.5007 ,1.5083 ,1.5248 ,1.5173 ,1.5134 ,1.5174 ,1.5093 ,1.5016 ,1.5020 ,1.4984 ,1.4958 ,1.5405 ,1.5436 ,1.5478 ,1.5485 ,1.5384 ,1.5305 ,1.5478 ,1.5394 ,1.5639 ,1.5599 ,1.5474 ,1.5364 ,1.5360 ,1.5180 ,1.5149 ,1.5219 ,1.5109 ,1.4908 ,1.4933 ,1.4994 ,1.4873 ,1.5071 ,1.5109 ,1.5274 ,1.5146 ,1.5067 ,1.5132 ,1.5081 ,1.5096 ,1.4988 ,1.4898 ,1.4326 ,1.4229 ,1.4256 ,1.4388 ,1.4446 ,1.4366 ,1.4308 ,1.4408 ,1.4383 ,1.4298 ,1.4452 ,1.4450 ,1.4330 ,1.4560 ,1.4682 ,1.4747 ,1.4765 ,1.4769 ,1.4759 ,1.4690 ,1.4725 ,1.4878 ,1.4850 ,1.4805 ,1.4966 ,1.4928 ,1.4728 ,1.4843 ,1.4931 ,1.5066 ,1.4934 ,1.4848 ,1.4932 ,1.4770 ,1.4724 ,1.4674 ,1.4646 ,1.4466 ,1.4435 ,1.3931 ,1.4031 ,1.3631 ,1.3677 ,1.3759 ,1.3998 ,1.4034 ,1.3986 ,1.4152 ,1.3955 ,1.4086 ,1.4215 ,1.4373 ,1.4375 ,1.4305 ,1.4282 ,1.4145 ,1.4143 ,1.4069 ,1.3994 ,1.4191
0.000033
0.00047
$22.89
$0.48
$0.90
$0.88
46
$48.83
2,548,423 تومان
0.00054%
0.44%
5.34%
0.31%
12.59%
18.84%
137.19%
0.082%
1.64%
0.15%
0.61%
947.47
میلیون دلار
947.47
میلیون دلار
4.53
میلیون دلار
33.23
میلیون دلار
132.72
میلیون دلار
0.0048
--
0.0837%
--
19.40
میلیون RPL
23.96 ,24.06 ,24.04 ,24.07 ,24.50 ,24.71 ,25.81 ,25.86 ,25.95 ,25.76 ,25.62 ,25.35 ,25.37 ,25.41 ,25.59 ,25.70 ,25.70 ,25.67 ,25.70 ,25.94 ,26.15 ,26.30 ,26.27 ,26.34 ,25.99 ,25.85 ,25.87 ,26.10 ,25.78 ,25.67 ,25.73 ,25.66 ,25.79 ,25.93 ,25.87 ,25.80 ,25.80 ,25.72 ,25.61 ,25.54 ,25.74 ,25.74 ,25.48 ,25.15 ,24.91 ,25.01 ,24.97 ,24.96 ,24.63 ,25.36 ,25.64 ,24.80 ,23.82 ,23.03 ,22.98 ,22.74 ,23.01 ,23.22 ,23.34 ,23.35 ,22.53 ,22.55 ,22.55 ,22.40 ,22.40 ,22.09 ,21.97 ,22.09 ,22.28 ,22.41 ,22.40 ,22.50 ,22.45 ,22.46 ,22.41 ,22.44 ,22.11 ,21.88 ,22.15 ,21.93 ,22.01 ,22.07 ,21.85 ,22.07 ,22.18 ,22.15 ,22.35 ,22.46 ,22.39 ,22.45 ,22.44 ,22.41 ,22.46 ,22.43 ,22.39 ,22.19 ,22.14 ,22.12 ,22.12 ,22.07 ,22.14 ,22.14 ,22.19 ,22.15 ,22.26 ,22.32 ,22.41 ,22.17 ,20.76 ,20.74 ,20.71 ,20.94 ,21.07 ,20.99 ,20.97 ,21.04 ,21.07 ,20.92 ,20.99 ,21.09 ,20.97 ,21.44 ,21.71 ,22.04 ,22.09 ,22.49 ,22.50 ,22.39 ,22.45 ,23.02 ,22.99 ,22.88 ,23.11 ,23.00 ,22.95 ,22.96 ,23.06 ,23.78 ,23.82 ,23.88 ,23.74 ,23.89 ,23.97 ,23.99 ,23.94 ,23.87 ,23.99 ,23.15 ,23.15 ,22.77 ,22.43 ,22.50 ,23.57 ,23.49 ,23.63 ,23.61 ,23.67 ,23.62 ,24.11 ,24.31 ,24.53 ,24.61 ,24.60 ,24.54 ,24.51 ,24.17 ,24.28 ,24.17
0.0018
0.026
$154.73
$0.091
$49.0070
$48.043
47
$37.074
1,934,708 تومان
0.41%
0.84%
3.8%
9.4%
8.91%
14.41%
12.51%
0.5%
2.048%
0.57%
1.016%
945.38
میلیون دلار
1.16
میلیارد دلار
12.48
میلیون دلار
95.054
میلیون دلار
339.15
میلیون دلار
0.013
31.42
میلیون EGLD
0.0835%
--
25.50
میلیون EGLD
54.38 ,54.74 ,54.45 ,54.69 ,55.66 ,55.42 ,55.81 ,55.87 ,56.29 ,56.25 ,55.96 ,55.54 ,55.18 ,55.76 ,56.12 ,55.91 ,55.87 ,55.91 ,56.11 ,57.21 ,57.25 ,57.07 ,57.00 ,56.87 ,57.19 ,56.85 ,57.24 ,57.32 ,56.71 ,57.35 ,57.35 ,57.40 ,57.39 ,57.78 ,57.45 ,57.41 ,57.47 ,57.16 ,57.36 ,57.80 ,58.24 ,57.73 ,56.59 ,56.67 ,56.70 ,57.20 ,58.30 ,57.51 ,56.48 ,57.67 ,57.13 ,55.42 ,54.19 ,54.13 ,54.05 ,53.14 ,52.77 ,52.90 ,53.05 ,52.66 ,51.82 ,51.93 ,52.03 ,51.94 ,51.91 ,51.59 ,51.84 ,52.04 ,52.30 ,52.57 ,52.69 ,52.86 ,53.01 ,52.92 ,52.98 ,52.26 ,52.17 ,52.07 ,51.71 ,51.51 ,51.72 ,51.62 ,51.54 ,51.99 ,52.02 ,51.89 ,52.19 ,52.33 ,52.20 ,51.96 ,51.97 ,52.32 ,52.47 ,52.22 ,52.09 ,52.24 ,52.11 ,51.86 ,51.93 ,51.76 ,52.12 ,51.97 ,51.98 ,52.07 ,51.76 ,51.88 ,51.45 ,51.17 ,49.99 ,49.81 ,49.82 ,50.40 ,50.72 ,50.38 ,50.10 ,50.67 ,50.57 ,50.29 ,50.80 ,50.74 ,50.62 ,51.71 ,51.98 ,51.83 ,52.06 ,52.33 ,52.27 ,52.08 ,52.22 ,52.31 ,52.39 ,52.59 ,53.12 ,53.21 ,53.40 ,53.68 ,53.93 ,54.43 ,53.77 ,53.89 ,54.04 ,54.40 ,54.81 ,54.56 ,54.87 ,54.65 ,55.14 ,52.96 ,53.67 ,52.31 ,52.57 ,53.37 ,54.05 ,54.41 ,54.19 ,54.56 ,54.19 ,55.56 ,54.89 ,55.05 ,54.73 ,54.50 ,55.01 ,54.30 ,54.21 ,53.78 ,53.76 ,54.08
0.0014
0.020
$542.58
$6.54
$37.24
$36.63
48
$0.50
26,282 تومان
0.14%
0.33%
2.48%
3.99%
2.87%
4.36%
51.27%
0.22%
0.86%
0.29%
0.16%
928.52
میلیون دلار
5.036
میلیارد دلار
4.39
میلیون دلار
31.65
میلیون دلار
119.19
میلیون دلار
0.0047
10.00
میلیارد BIT
0.082%
--
1.84
میلیارد BIT
0.00000823 ,0.00000822 ,0.00000822 ,0.00000821 ,0.00000829 ,0.00000825 ,0.00000829 ,0.00000828 ,0.00000829 ,0.00000830 ,0.00000832 ,0.00000831 ,0.00000831 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000833 ,0.00000834 ,0.00000831 ,0.00000833 ,0.00000831 ,0.00000836 ,0.00000836 ,0.00000840 ,0.00000839 ,0.00000838 ,0.00000840 ,0.00000839 ,0.00000843 ,0.00000841 ,0.00000841 ,0.00000842 ,0.00000841 ,0.00000841 ,0.00000841 ,0.00000840 ,0.00000841 ,0.00000841 ,0.00000841 ,0.00000842 ,0.00000840 ,0.00000840 ,0.00000843 ,0.00000842 ,0.00000847 ,0.00000845 ,0.00000847 ,0.00000835 ,0.00000835 ,0.00000834 ,0.00000841 ,0.00000829 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000831 ,0.00000833 ,0.00000830 ,0.00000823 ,0.00000824 ,0.00000821 ,0.00000816 ,0.00000834 ,0.00000836 ,0.00000840 ,0.00000836 ,0.00000835 ,0.00000832 ,0.00000835 ,0.00000835 ,0.00000836 ,0.00000833 ,0.00000831 ,0.00000828 ,0.00000828 ,0.00000830 ,0.00000835 ,0.00000833 ,0.00000834 ,0.00000834 ,0.00000830 ,0.00000835 ,0.00000834 ,0.00000834 ,0.00000836 ,0.00000837 ,0.00000836 ,0.00000833 ,0.00000832 ,0.00000833 ,0.00000835 ,0.00000835 ,0.00000832 ,0.00000831 ,0.00000833 ,0.00000834 ,0.00000831 ,0.00000832 ,0.00000832 ,0.00000833 ,0.00000833 ,0.00000833 ,0.00000834 ,0.00000827 ,0.00000825 ,0.00000824 ,0.00000828 ,0.00000822 ,0.00000822 ,0.00000823 ,0.00000820 ,0.00000819 ,0.00000835 ,0.00000840 ,0.00000873 ,0.00000864 ,0.00000869 ,0.00000868 ,0.00000872 ,0.00000868 ,0.00000872 ,0.00000867 ,0.00000864 ,0.00000867 ,0.00000864 ,0.00000866 ,0.00000864 ,0.00000864 ,0.00000864 ,0.00000866 ,0.00000870 ,0.00000864 ,0.00000865 ,0.00000867 ,0.00000866 ,0.00000867 ,0.00000867 ,0.00000867 ,0.00000867 ,0.00000870 ,0.00000869 ,0.00000869 ,0.00000868 ,0.00000869 ,0.00000869 ,0.00000867 ,0.00000874 ,0.00000867 ,0.00000867 ,0.00000872 ,0.00000875 ,0.00000874 ,0.00000870 ,0.00000870 ,0.00000872 ,0.00000872 ,0.00000872 ,0.00000863 ,0.00000857 ,0.00000857 ,0.00000856 ,0.00000858 ,0.00000858 ,0.00000859 ,0.00000833 ,0.00000836
0.000019
0.00027
$3.64
$0.27
$0.51
$0.50
49
$2.50
130,496 تومان
0.13%
0.36%
7.43%
19.65%
96.063%
85.34%
518.79%
0.048%
0.84%
0.022%
0.18%
916.20
میلیون دلار
1.34
میلیارد دلار
119.66
میلیون دلار
838.91
میلیون دلار
3.43
میلیارد دلار
0.13
536.87
میلیون RNDR
0.0809%
--
366.39
میلیون RNDR
0.59123865 ,0.58985379 ,0.58441727 ,0.58753315 ,0.60171146 ,0.59873227 ,0.59740496 ,0.59905576 ,0.60134939 ,0.60225266 ,0.59324381 ,0.58630602 ,0.58102485 ,0.58644077 ,0.58702073 ,0.58556467 ,0.58390510 ,0.58552167 ,0.59022658 ,0.59700774 ,0.59837091 ,0.59603652 ,0.59233115 ,0.58823622 ,0.58796669 ,0.58183873 ,0.58255606 ,0.58760548 ,0.58218878 ,0.58129514 ,0.58330169 ,0.57656944 ,0.57915695 ,0.57862664 ,0.57764011 ,0.57635844 ,0.57575559 ,0.56990157 ,0.57577636 ,0.57885136 ,0.57779100 ,0.57627220 ,0.56340954 ,0.56255701 ,0.55992009 ,0.56265462 ,0.55925532 ,0.54846535 ,0.54383147 ,0.56296682 ,0.55729904 ,0.54718499 ,0.53774103 ,0.53161899 ,0.52460973 ,0.52341075 ,0.52533830 ,0.52484044 ,0.52644805 ,0.51892851 ,0.51577461 ,0.51916850 ,0.51949698 ,0.51977504 ,0.51862834 ,0.51367846 ,0.51316628 ,0.52034526 ,0.51956307 ,0.51591906 ,0.51423845 ,0.51660563 ,0.51390165 ,0.51406188 ,0.51435611 ,0.50922048 ,0.50062787 ,0.50492808 ,0.50313570 ,0.50272409 ,0.51914993 ,0.51529344 ,0.51216106 ,0.51680940 ,0.51763026 ,0.51246628 ,0.51867634 ,0.52090474 ,0.52419396 ,0.52655046 ,0.52522365 ,0.52842674 ,0.53207245 ,0.52829397 ,0.52930371 ,0.52538808 ,0.52368066 ,0.51474637 ,0.52012793 ,0.52058396 ,0.54405463 ,0.54807693 ,0.54556310 ,0.53541202 ,0.53161827 ,0.53906152 ,0.52894464 ,0.51962726 ,0.51163911 ,0.51562695 ,0.52097418 ,0.52036093 ,0.54026333 ,0.52789455 ,0.52467105 ,0.52207901 ,0.52107214 ,0.51412979 ,0.52072134 ,0.51820661 ,0.52002650 ,0.52855756 ,0.53764148 ,0.54393995 ,0.54264466 ,0.54407502 ,0.54098430 ,0.53980723 ,0.53716655 ,0.54306819 ,0.54331319 ,0.54225787 ,0.54372588 ,0.53927404 ,0.53469506 ,0.53595169 ,0.53955662 ,0.54522709 ,0.53828647 ,0.53756575 ,0.54112524 ,0.54369840 ,0.54108934 ,0.53748006 ,0.53555957 ,0.52640501 ,0.52894212 ,0.51527749 ,0.52039506 ,0.51376887 ,0.51119341 ,0.51783031 ,0.53448243 ,0.53367140 ,0.52836425 ,0.52817799 ,0.52393227 ,0.53201236 ,0.53530935 ,0.53667875 ,0.53819689 ,0.53594957 ,0.53255650 ,0.53162960 ,0.53100322 ,0.52674317 ,0.52616997 ,0.53716622
0.000093
0.0013
$8.76
$0.037
$2.61
$2.44
50
$62.92
3,283,405 تومان
0.068%
1.31%
0.99%
9.31%
13.85%
18.25%
20.89%
0.014%
0.13%
0.084%
1.14%
907.29
میلیون دلار
1.0067
میلیارد دلار
35.24
میلیون دلار
227.93
میلیون دلار
1.13
میلیارد دلار
0.039
16.00
میلیون AAVE
0.0801%
$5,370,177,591.1
14.42
میلیون AAVE
89.65 ,89.45 ,88.86 ,88.82 ,91.24 ,90.58 ,89.88 ,90.13 ,90.46 ,90.40 ,90.11 ,88.96 ,88.48 ,89.28 ,90.03 ,89.92 ,89.09 ,89.11 ,89.59 ,91.51 ,91.49 ,90.84 ,90.55 ,89.93 ,90.31 ,89.17 ,89.05 ,89.62 ,88.53 ,88.30 ,91.64 ,94.78 ,94.77 ,93.93 ,93.52 ,93.47 ,93.41 ,92.61 ,92.18 ,91.95 ,92.66 ,92.36 ,90.58 ,90.51 ,90.21 ,90.11 ,90.17 ,89.61 ,88.59 ,92.19 ,93.03 ,90.46 ,87.66 ,88.40 ,87.17 ,86.93 ,86.96 ,87.39 ,86.95 ,85.19 ,82.81 ,83.32 ,83.20 ,82.72 ,82.54 ,82.03 ,81.70 ,82.39 ,82.73 ,82.52 ,82.44 ,82.79 ,82.90 ,82.68 ,82.67 ,82.00 ,81.77 ,81.83 ,81.67 ,81.35 ,82.01 ,81.85 ,81.24 ,81.93 ,82.15 ,81.67 ,81.94 ,82.21 ,81.84 ,81.49 ,81.55 ,82.21 ,82.25 ,82.04 ,81.81 ,81.98 ,82.07 ,81.31 ,81.47 ,81.93 ,82.72 ,82.69 ,82.69 ,82.63 ,81.92 ,82.37 ,81.44 ,81.22 ,78.88 ,79.05 ,78.97 ,79.90 ,80.79 ,80.39 ,80.10 ,80.52 ,80.73 ,80.33 ,80.52 ,80.85 ,80.97 ,82.78 ,83.72 ,83.70 ,84.27 ,84.81 ,84.92 ,84.44 ,84.45 ,84.84 ,84.81 ,84.82 ,85.91 ,86.15 ,85.30 ,85.88 ,86.43 ,87.39 ,87.26 ,87.18 ,87.42 ,87.20 ,87.84 ,86.49 ,86.08 ,85.81 ,85.76 ,83.30 ,83.94 ,82.17 ,82.22 ,82.79 ,84.94 ,85.79 ,84.99 ,85.61 ,84.64 ,86.03 ,86.76 ,87.07 ,86.96 ,87.46 ,87.10 ,86.38 ,86.61 ,86.21 ,86.13 ,87.21
0.0023
0.034
$666.86
$0.00
$64.20
$62.57
نمایش بیشتر

!معیار های خود را انتخاب کنید

ستون های جدول را با توجه به نیاز خود حذف یا اضافه کنید.


معرفی صفحه قیمت لحظه ای ارز دیجیتال

 امروزه با گسترش ارزهای و افزایش محبوبیت رمز ارزها در جهان و پیشترفت در حوزه فناوری و پیوند آن با ارزهای دیجیتال هر روز شاهد ورود  پلتفرم های جدید به این حوزه می باشیم. هر یک از این پروژه ها برای رفع نواقص و یا ارائه خدمات جدید طراحی و ایجاد می شوند.

در حال حاضر بیش از 3000 ارز دیجیتال در بازار کریپتو در حال فعالیت می باشند و کاربران با اغلب این رمز ارزها آشنا نیستند، تیم زوم ارز برای آشنایی با این رمز ارزها صفحه ای را به نام قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال فراهم آورده است.

 • صفحه اصلی  

کاربران براحتی می توانند در صفحه اصلی قیمت ارزهای دیجیتال  در بالای صفحه ترند ترین، جدیدترین و پر بازدید ترین ارزها را به صورت لحظه ای مشاهده کنند. در این صفحه جدولی طراحی شده است که قیمت رمز ارزها  هم به دلار و تومان، قابل مشاهده می باشد. علاوه بر قیمت شما کاربران زوم ارزی می توانید حجم معاملات بازار و  نمودار قیمتی هر رمز ارز را ملاحظه کنید. برای اینکه شما براحتی بتوانید با این صفحه کار کنید امکاناتی همچون  شخصی سازی، اعمال فیلتر و جستجو رمز ارز برای شما فراهم شده است.

ارزهای موجود در بازار به صورت یک لیست در این جدول به نمایش گذاشته شده است اما شما می توانید با کلیک بر روی دسته بندی های همچون دیفای، ان اف تی، متاورس، پولکادات، بایننس اسمارت چین، سولانا، آولانچ ارز های زیر مجموعه آنها را مشاهده نمایید.

بهتر است بدانید دو گزینه نمای بازار ارزهای دیجیتال و دامیننس نیز در این صفحه برای شما کاربران در دسترس می باشد.

 • صفحه ارز مربوطه

با کلیک کردن بر روی ارز مدنظر شما وارد صفحه مربوط به آن ارز خواهید شد. در این قسمت اطلاعات با جزئیات بیشتری برای شما کاربران فراهم آمده است.در ادامه قصد داریم به معرفی و بررسی هر یک بپردازیم.

در بالای صفحه ارز مربوطه شما کاربران زوم ارزی لگو، نام ، رتبه و دسته بندی رمز ارز به عنوان مثال کوین یا توکن بودن و قیمت رمز ارز را به تومان و دلار  مشاهده می کنید.

در ادامه صفحه قیمت لحظه ای ارز دیجیتال سعی کردیم مقاله ای برای آشنایی هر چه بیشتر شما کاربران عزیز با رمز ارز مربوطه فراهم کنیم، به طور کلی در این مقاله  به تاریخچه رمز ارز و هدف اصلی از ایجاد این پروژه ، قابل استخراج بودن این رمز ارز و آینده آن سخن به میان آمده است.

اطلاعات

بعد از این مقاله شما سربرگ هایی همچون قیمت، بازار ها، تکنیکال، هولدر ها، عمق بازار  و تاریخچه قیمت، را مشاهده خواهید کرد، که با کلیک بر روی هر گزینه اطلاعات ذیل برای شما نمایان می شود.

 • در سربرگ قیمت، شما نمودار قیمتی رمز ارز مربوطه را مشاهد ه خواهید کرد.
 • در سربرگ بازار، شما لیست صرافی هایی که این رمز ارز در آنها معامله می شود را خواهید مشاهده کرد.
 • در سربرگ تکنیکال، کاربران روند بازار را نسب به عرضه و تقاضا موجود در بازار ارز مربوطه مشاهده خواهند کرد.
 • در سربرگ هولدر ها، کاربران زوم ارزی میزان سرمایه گذاری تعداد کل هولدر ها، تعداد هولدر های فعال، ده هولدر برتر، پنجاه هولدر برتر و صد به نمایش گذاشته شده است.
 • در سربرگ عمق بازار، با کلیک بر روی این سربرگ کاربر به اطلاعاتی همچون عمق خرید و فروش، تاثیر قیمت، درصد تاثیر و میانگین قیمت دسترسی پیدا خواهد کرد.
 • در سر برگ تاریخچه قیمت، کاربران زوم ارزی به اطلاعات دقیقی از روند قیمتی در روزهای گذشته اطلاع خواهند یافت.

-.ماشین حساب ارز

شما  کاربران زوم ارزی در قسمت ماشین حساب ارز، به  اطلاعاتی همچون قیمت کنونی ارز به دلار و تومان، حجم کل بازار، رتبه در بازار، حجم معاملات روزانه، رتبه رمز ارز دربازار و غیره با جزئیات کامل دسترسی دارید.

-.ترندها

در این قسمت رمز ارزهایی که در حال حاضر از نظر کاربران پرکاربرد می باشند، در این قسمت به صورت یک لیست با ذکر رتبه فعلی در بازارکریپتوکارنسی قابل ملاحظه می باشد و ممکن است این ارزها به صورت لحظه ای تغییر یابند.

-.ارزهای مرتبط

در این قسمت ارزهایی که با این رمز ارز مرتبط هستند با میزان حجم معاملات و قیمت لحظه ای برای شما کاربران عزیز قابل مشاهده می باشد.

در ادامه قصد داریم محتوایی را برای  آشنایی بیشتر درباره ارزهای دیجیتال و چگونگی خرید و فروش و نحوه ترید و استخراج آنها صحبت کنیم. اگر شما قصد دارید به جای خواند چندین مقاله به اطلاعات جامع و کامل درباره رمز ارزها دست پیدا کنید توصیه می کنیم در تا پایان مقاله تیم زوم ارز را همراهی کنید.


ارز دیجیتال چپیست؟

ارزهای دیجیتال در واقع یک نوع پول خاص و  دیجیتال هستند که بر پایه علم ریاضی رمز نگاری شده اند و در بستر بلاکچین به صورت غیر متمرکز در حال فعالیت هستند.امروزه گرایش زیادی در افراد به بازار ارزهای دیجیتال و یا همان کریپتوکارنسی مشاهده می شود. در واقع عملکرد اصلی این بازار مشابه بازار بورس و سهام در گذشته می باشد که برای سرمایه گذاری و دریافت سود گزینه مناسبی به شمار می رفت.علاوه بر آن توانسته تراکنش ها و مبادلات مالی را در بستر بلاکچین از یک نقطه از دنیا به نقطه ای دیگر فراهم کند. با توجه خدماتی که توسط ارزهای دیجیتال ارائه می شود، در حال حاضر افراد زیادی جذب بازارهای ارز دیجیتال شده اند.

اکثر افراد تنها ارز بیت کوین را می شناسند، زیرا اولین رمز ارزی بود که به بازار ارزهای دیجیتال عرضه شد و بعد از آن رمز ارزهای دیگری همچون اتریوم، ریپل، استلار و غیره به این بازار پر طلاتم ورود پیدا کردند. در ادامه قصد داریم برای آشنایی هرچه بیشتر شما را با انواع ارز دیجیتال آشنا کنیم.

قبل از آنکه با انواع ارزهای دیجیتال آشنا شوید بهتر است، با اصطلاحات مربوط در این حوزه مانند کوین، توکن و ارز فیات آشنایی پیدا کنید تا در ادامه با مشکل روبه رو نشوید.

 • کوین

در واقع کوین یکی پول دیجیتال است که توسط الگوریتم های خاص و فناوری های پیشترفته رمز نگاری و در بستر بلاکچین فعالیت دارند، بهتر است بدانید ارزهای دیجیتال یا همان کوین ماهیت فیزیکی ندارند. این پول های دیجیتالی توسط کامپیوتر ها قابل مبادله با ارزهای دیگر و پول فیات می باشند. لازم است بدانید برخی از کوین ها از قابلیت استخراج برخوردار هستند.

 • توکن

توکن نیز یکی دیگر از دارایی های ارز دیجیتال محسوب می شود که در ابتدا به عنوان یک مجوز در رمزنگاری در حوزه ارزهای دیجیتال مطرح گردید. توکن ها توسط کمپانی های مختلف در بستر بلاکچین برای ارائه یکسری از خدمات و کاربرد های خاص طراحی می شوند. بهتر است بدانید توکن ها از بلاکچین دیگر پلتفرم ها برای انجام تراکنش های خود استفاده می کنند. به عنوان مثال توکن ها از بلاکچین های پلتفرمی همچون بایننس، اتریوم و کاردانو که قابلیت ساخت برنامه های غیر متمرکز را توسط  قراردادهای هوشمند را دارند استفاده می کنند.

 • ارز فیات

ارز فیات در واقع همان پول رایج کشور هاست که به صورت اسکانس های کاغذی و سکه های فلزی در اختیار مردم هر کشور می باشد. بهتر است بدانید بیشتر مردم فکر می کنند پشتوانه ارز فیات طلا و نقره است در حالی که این طور نیست. اعتبار اصلی این پول از طریق میزان عرضه و تقاضا و ثبات اقتصادی مشخص می گردد. به طور کلی می توان گفت دولت هایی که این اسکناس ها را چاپ و عرضه می کنند اعتبار آن را تعیین می نمایند. این ارز به عنوان یک جایگزین مناسبی برای طلا و کالاها به وجود آمد تا مردم بتوانند، به راحتی در سرتاسر جهان با یکدیگر مبادله داشته باشند.


انواع ارز دیجیتال

ارز های دیجیتال به دو دسته بیت کوین و آلت کوین ها تقسیم می شوند.

 • بیت کوین

بیت کوین اولین ارز دیجیتال رمزنگاری شده است. که بعد از آن ارز های دیجیتال دیگر وارد بازار شدند.

 • آلت کوین

در دنیای ارز های دیجیتال به رمز ارزهایی به غیر از ارز بیت کوین، آلت کوین می گویند. همانطور که می دانید بیت کوین اولین و مشهورترین رمز ارز از ابتدا عرضه تا کنون محسوب می گردد. توسعه دهندگان با توسعه بخشیدن به شبکه بلاکچین اتریوم و ایده گرفتن از بلاکچین بیت کوین توانشتند ارزهای دیگری را به وجود بیاورند که به آنها آلت کوین می گویند. در واقع توسعه دهندگان آلت کوین ها با برطرف کردن نواقص و اضافه کردن فناوری های جدید به بلاکچین بیت کوین توانستند آلت کوین هایی را برای رقابت با بیت کوین ایجاد کنند. اتریوم، ریپل مونرو  از جمله آلت کوین های مشهور در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می روند.

ما در ادامه انواعی از آلت کوین ها را به شما معرفی می کنیم.

 • میم کوین

میم کوین یک نوع ارز دیجیتال است که برای اولین بار در سال 2013 با راه اندازی دوج کوین مفهوم میم کوین در بازار ارزهای دیجیتال رواج پیدا کرد. گفته می شود، میم کوین ها برای تمسخر دیگر ارزهای به وجود آمدند. با گذشت زمان میم کوین ها مورد حمایت افراد بنام و محبوب در حوزه ارزهای دیجیتال قرار گرفتند. از جمله رمز ارز های میم کوین می توان به دوج کوین و شیبا اینو اشاره کرد. براساس گزارش واصله از کوین مارکت گپ Coin Market Cap تا اکنون بیش از 200 میم کوین در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

 • استیبل کوین

استیبل کوین ها نیز یکی دیگر از انواع ارزهای دیجیتال هستند که به منظور کاهش و تثبیت نوسانات قیمت به وجود آمدند. همچنین از استیبل کوین ها به عنوان یک ذخیره کننده ارزش و یک ارز برای مبادله کارایی دارد. بهتر است بدانید استیبل کوین ها به یک دارایی خاص به عنوان مثال طلا، ارز فیات وابسته هستند. هر یک از استیبل کوین ها دارای یک تاریخچه مخصوص به خود می باشند، به طور کلی استیبل کوین ها عمر چندانی ندارند، اولین استیبل کوین به نام ریل کوین در سال 2014 وارد بازار ارزهای دیجیتال شد، که بعد از گذشت چند سال به نام تتر شهرت یافت و در حال حاضر به عنوان سومین ارز در بازار کریپتوکارنسی در حال فعالیت می باشد.

 • پرایوسی کوین

پرایوسی کوین ها در واقع برای رفع اشکال ها و نواقص موجود در الگوریتم بیت کوین به وجود آمدند. اکثر کاربران در ابتدا بر این عقیده بودند که ارز بیت کوین کاملا ناشناس است اما تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش ها از سمت فروشنده و خریدار توسط یک دفتر کل توزیع شده جمع آوری و منتشر می گردد. بهتر است بدانید تمام تراکنش های بیت کوین به صورت همتا به همتا انجام می گیرد و در زمان کوتاهی می توانیم به مالیکیت هر آدرس ثبت شده دسترسی پیداکنیم.

پرایوسی کوین ها نیز مانند بیت کوین از یک دفتر کل توزیع شده استفاده می کنند، اما هیچ گونه اطلاعاتی نظیر آدرس گیرنده و فرستنده و مقدار تراکنش به صورت عمومی به نمایش گذاشته نمی شود. به طور کلی دستیابی و ردیابی اطلاعات در پرایوسی کوین ها کاملا غیر ممکن است.

پرایوسی کوین ها به دو دسته پیش فرض و قابل تنظیم تقسیم بندی می شوند. در حالت پیش فرض حریم خصوصی به صورت خودکار فعال است و اطلاعات کاربران به صورت عمومی انتشار داده نمی شود. به عنوان نمونه می توان به ارز مونرو به عنوان یک پرایوسی کوین پیش فرض اشاره کرد.

در حالت قابل تنظیم کاربران می توانند، اطلاعات خود را پنهان و یا نمایان کنند. به عنوان نمونه می توان ارز زی کش را یکی از پرایوسی کوین های قابل تنظیم نام برد.

 • شت کوین

شت کوین به توکن هایی اطلاق کی شود که هیچ گونه هدف خاص را دنبال نمی کنند و برای مطرح شدن از کوین های معتبر در بازار کمک می گیرند. شت کوین ها بعد از ورود به بازار ممکن است به صورت ناگهانی رشد چشمگیری داشته باشند و به شرمایه گذارن اولیه سود کلانی را اهداکنند، اما پس از مدتی این توکن ها کاملا از بین می روند. بنابراین توصیه می کنیم قبل از خرید توکن جدید اطلاعات کافی را در مورد آن بدست بیاورید.


نیم نگاهی به ارزهای دیجیتال

 اکنون که با تمام انواع ارزهای دیجیتال آشنا شدید. در ادامه مقاله قصد داریم چند نمونه از ارزهای مطرح در بازار کریپتوکارنسی مطرح کنیم و شما را با اهداف و تاریخ عرضه هرکدام آشنا کنیم.

بیت کوین

همانطور که می دانید بیت کوین اولین ارز دیجیتالی بود که وارد بازار ارزهای دیجیتال شد.  این رمز ارز توسط فرد یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو در سال 2009 در بازار کریپتو کارنسی فعالیت خود را آغاز کرد. ارز بیت کوین تنها در بستر اینترنت خرید و فروش و مبادله می شود. بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز می باشد، یعنی توسط هیچ سازمان و یا نهادی مدیریت و نظارت نمی شود. این رمز ارز از ابتدا عرضه تاکنون رتبه اول را در بازارهای ارزدیجیتال به علت بالابودن حجم معاملات برخوردار می باشد.جهت مشاهده قیمت بیت کوین روی این لینک کلیک نمایید.

مزایای ارز بیت کوین

 1. امنیت بالا
 2. غیر متمرکز بودن
 3. سرعت بالا
 4. بدون واسطه بودن سیستم پرداخت

معایب ارز بیت کوین

 1. نوسان قیمت در بازار بیت کوین

اتریوم

همانطور که می دانید ارز اتریوم به عنوان اولین آلت کوین و به عنوان دومین رمز ارز در دنیای کاریپتوکارنسی مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است. این رمز ارز توسط فردی به نام ویتالیک بوترین به دنیای ارزهای دیجیتال با گذشت 4 سال بعد از راه اندازی بیت کوین در سال 2015 به بازار ارزهای دیجیتال عرضه شد. این ارز نیز مانند ارز بیت کوین در بستر بلاکچین و به صورت غیر متمرکز فعالیت دارد. هدف اصلی که رمز ارز  اتریوم دنبال می کند تبدیل شدن به یک ابر کامپیوتر قدرتمند می باشد. جهت مشاهده قیمت اتریوم روی لینک آن کلیک نمایید.

مزایای ارز اتریوم

 1. غیر متمرکز بودن پروژه اتریوم
 2. قابلیت توسعه پروژه اتریوم
 3. امنیت بالا پروژه اتریوم
 4. سریع بودن تراکنش ها در پروژه اتریوم

معایب ارز اتریوم

 1. زبان برنامه نویسی پیچیده
 2. کارمزد بالا

تتر

تتر یک ارز دیجیتال است که در حال حاضر سومین رتبه در لیست کریپتوکارنسی را به خود اختصاص داده است. تتر یک نوع استیبل کوین می باشد، یعنی دارای پشتوانه ای مانند کالا یا دارایی است، پشتوانه این رمز ارز دلار است و ارزش تتر برابر با قیمت دلار آمریکا برابر می باشد. این رمز ارز توسط گروهی از توسعه گران و گروهی از متخصصان در حوزه ی ارزهای دیجیتال در سال 2015 به حوزه ارزهای دیجیتال ورود پیدا کرد. این رمز ارز یا استیبل کوین با هدف ایجاد ثبات در بازار ارزهای دیجیتال به وجود آمد. برخی از تریدرها از ارز تتر به عنوان منبع سود آور یاد می کنند.

مزایای ارز تتر

 1. دارایی نرخ تورم صفر
 2. قابلیت تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر
 3. دارای امنیت بالا
 4. قابلیت توسعه پلتفرم تتر
 5. خرید و فروش آسان رمزارز تتر
 6. امکان انتقال پول

معایب ارز تتر

 1. عدم تولید تتر توسط کاربران
 2. نیاز به احراز هویت کاربر

آیا همه ارزهای دیجیتال استخراج می شوند؟

 همانطور که می دانید یکی دیگر از انواع کسب و کار در حوزه ی ارزهای دیجیتال ماینینگ یا همان استخراج رمز ارزها می باشد. امروزه به علت افزایش سختی شبکه و افزایش قیمت تجهیزات تا حدودی از فعالان در این حیطه کاسته شده است. اما برخی از افراد هستند که به دنبال کسب اطلاعات در باره استخراج رمز ارز ها هستند و ذهن خود را با سوال آیا همه ارزهای دیجیتال قابل استخراج می باشند؟ ارزهای دیجیتال را چگونه استخراج کنیم؟ میزان درآمد زایی حاصل از استخراج چقدر است؟ و غیره ذهن خود را آشفته ساخته اند. در ادامه مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که آیا همه ارزهای دیجیتال قابل استخراج هستند؟

همانطور که می دانید همه ارزهای دیجیتال قابل استخراج نیستند و تنها برخی از آنها قابل استخراج هستند. ارزهای دیجیتال از یکسری الگوریتم رمز نگاری شده تشکیل شده است و این الگوریتم ها هنگام استخراج توسط فرمول های ریاضی رمز گشایی می شوند و به یکسری ازحروف و اعداد تصادفی تبدیل می شود که با آن هش می گویند.

پس برای استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به ماینر ها و دستگاهیی داریم که از الگوریتم هش ریت مدنظر ارز پشتیبانی کند. در ادامه قصد داریم به الگوریتم های موجود در دنیای ارزهای دیجیتال اشاره کنیم.

 • الگوریتم SHA- 256 :

همانطور که می دانید نسخه اولیه الگوریتم SHA- 256 توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده در سال 2002  طراحی گردید و بعد از چندماه پروتکل رمزنگاری شده توسط دانشگاه ملی سنجش شناسی منشر گردید. بهتر است بدانید این پروتکل با اطلاعاتی که به قطعات 512 بیت تقسیم بندی شده است کار می کند، عملیات رمز نگاری به این صورت انجام می گیرد.

الگوریتم SHA- 256 به صورتی طراحی شده است که تنها از طریق دستگاه های اسیک قابل ماین می باشند. بهتر است بدانید واحد سرعت هش ریت الگوریتم  SHA – 256 (TH/s) می باشد.

ارزهایی همچون بیت کوین، بیت کوین کش، تترکوین،بایت کوین، بتا کوین و غیره از الگوریتم SHA – 256 تبعیت می کنند.

 • الگوریتم Scrypt:

الگوریم دیگری ماینر ها برای فرآیند ماین ارزهای دیجیتال از آن کمک می گیرند، الگوریتم Scrypt می باشد. هدف اصلی این الگوریتم رمز گشایی ارزهای دیجیتالی است که توسط این الگوریتم هش شده اند و عملیات رمز گشایی را برای ماینر ها سخت تر کند تا بتواند دسترسی هکر ها را به حداقل برساند. این الگوریتم با سخت تر کردن این مرحله نیازمند به ظریفیت بیشتری از حافظه می باشد. واحد سرعت هش ریت  الگوریتم Scrypt ( KH/s) می باشد.

ارزهایی همچون لیت کوین، دوج کوین، ورد کوین، لیتیوم، تاج کوین، تاج کوین و پاندا کوین از الگوریتم Scrypt پشتیبانی می کنند.

 • الگوریتم X11

          X11 یکی از الگوریتم های استخراج مخصوص شبکه ارز دیجیتال دش DASH است، امنیت بالایی دارد. این الگوریتم در سال 2014 توسط یک توسعه گر نرم افزار به نام Evan Duffield طراحی گردید. او با هدف رفع نواقص بیت کوین مانند مقیاس پذیری، نام مستعار،حریم خصوصی و استخراج توسط ماینر های بزرگ  الگوریتم X11  را طراحی کرد. این الگوریتم توسعه گران زیادی را به خود جلب کرده است و آنها در حال بررسی این الگوریتم می باشند و الگوریتم هایی نظیر X13 و X17 با پیروی از این الگوریتم به وجود آمدند، اما از توابع هش ریت بیشتری را به کار می گیرند.


بهترین کیف پول های ارز دیجیتال

برای ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال می بایست یک کیف پول دیجیتالی که از رمز ارز مدنظر پشتیبانی می کند، تهیه نمایید. توصیه می کنیم هنگام تهیه کیف پول ارز دیجیتال وسواس بالایی به خرج دهید. زیرا قرار است دارایی های دیجیتالی خود را در آن ذخیره کنید. کیف پول های دیجیتالی به سه دسته اصلی کیف پول های سخت افزاری، نرم افزاری و کاغذی تقسیم بندی می شوند.

 • کیف پول های سخت افزاری
 1. کیف پول ترزور مدل وان Terzor one
 2. کیف پول ترزور مدل تی Terzor T
 3. کیف پول لجر نانو اس Ledger Nano S
 4. کیف پول لجر نانو اسLedger Nano X
 5. کیف پول کیپ کی KeepKey
 • کیف پول های نرم افزاری
 1. کیف پول اکسودوس  Exodus
 2.  کیف پول اتمیک Atomic
 3.  کیف پول کوینومی Coinomi
 4.  کیف پول متامسک Metamask
 5.  کیف پول الکتروم   Electrum
 6.  کیف پول مای سلیوم Mycelium
 7.  کیف پول مای اتر ولت Myether wallet
 8. کیف پول تراست ولت  Trust Wallet
 9. کیف پول بلاکچین  Blockchain
 • کیف پول ارز دیجیتال کاغذی

شما می توانید از طریق وب سایت BitcoinpaperWallet.com تمامی اطلاعات مربوط به تهیه کیف پول کاغذی مخصوص ارز بیت کوین را به دست آورید. سایت دیگری به نام به صورت کاملا اتوماتیک آدرس کیف پول را ایجاد می ند و تمامی اطلاعات را در یک فایل PDF چاپ می نماید.


بهترین صرافی های معتبر ارز  دیجیتال

صرافی های ارز دیجیتال چیست و چه کاری را انجام می دهد؟ این سوال ممکن است برای افراد تازه وارد در این حوزه پیش بی آید. در واقع صرافی های ارز دیجیتال برنامه های کاربردی هستند که کاربران با ثبت نام در آنها می توانند به معامله ارزهای دیجیتال و فیات بپردازند. در واقع این نوع برنامه های کاربردی به عنوان یک واسطه گر بین خریدار و فروشنده عمل می کنند و کارمزد مشخصی را بنا بر مبلغ معامله از دو طرف دریافت می نماید. امروزه بیش از 400